údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi:

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

Pri každom požiari sa zisťuje príčina jeho vzniku.

Na základe údajov a poznatkov získaných pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vypracúva správa o zásahu alebo odborný posudok o príčine vzniku požiaru, alebo požiarnotechnická expertíza.

Obsahom odborného posudku o príčine vzniku požiaru alebo požiarnotechnickej expertízy sú najmä:

 • okolnosti, podmienky a časové údaje o vzniku a šírení požiaru
 • miesto a príčina vzniku požiaru
 • vyhodnotenie porušenia opatrení a povinností podľa osobitných predpisov

Odborné posudky o príčinách vzniku požiarov a požiarnotechnické expertízy sa využívajú najmä na určenie protipožiarnych opatrení a pri vypracúvaní rozborov požiarovosti.

Rozbory požiarovosti obsahujú:

 • počet požiarov podľa ich druhov
 • príčiny vzniku požiarov
 • počet zachránených, zranených a usmrtených osôb pri požiaroch
 • výška škôd spôsobených požiarmi a uchránené hodnoty
 • vyhodnotenie zabezpečovania ochrany pred požiarmi právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi
 • vyhodnotenie porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi v súvislosti s výkonom štátneho požiarneho dozoru
 • vyhodnotenie požiarnobezpečnostnej situácie v odvetviach hospodárstva
 • ďalšie dôležité údaje potrebné na určenie preventívno-výchovných a organizačno-technických opatrení

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám