Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na úseku civilnej ochrany

Podnikatelia a civilná ochrana

Povinnosti na úseku civilnej ochrany pre ustanovuje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorích predpisov. Zákon v § 16 ustanovuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Všetci podnikatelia, dokonca aj tí, ktorí nevytvárajú ohrozenie majú svoje povinnosti na úseku civilnej ochrany.


Podnikateľov, z hľadiska civilnej ochrany, môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

1. Skupina - podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok,

2. Skupina - ostatní podnikatelia.

Zatiaľ čo 1. skupina musí plniť všetky povinnosti na úseku civilnej ochrany, 2. skupina podnikateľov má ustanovené plniť len povinnosti podľa písm. e), f), h), i), k) a l).


Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podľa § 16:

a) pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť,

b) poskytovať okresným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať,

c) spolupracovať s okresnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva,

d) oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku okresnému úradu a obci, na ktorej území pôsobia,

e) zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho aktualizáciu v rozsahu určenom okresným úradom, ak nevypracúvajú havarijné plány podľa osobitných predpisov; precvičiť tento plán aspoň raz za tri roky,

f) zriaďovať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo podľa rozhodnutia okresného úradu, ako aj zabezpečovať akcieschopnosť jednotiek civilnej ochrany a prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany,

g) vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú,

h) zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti a prostriedky varovania,

i) plánovať a pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území pôsobia,

j) zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo zdravie,

k) skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ochrany a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby územia a prostriedkov individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,

l) poskytnúť pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú.


Dokážeme Vám prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pomôcť s plnením všetkých Vašich povinností. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.  civilnaochrana@firecontrol.sk+421907415778

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám