Dokumentácia BOZP

Dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Každý zamestnávateľ musí vypracovať, viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, upravujúcu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Súčasťou musia byť aj záznamy a evidencie s ňou súvisiace.

Dokumentácia BOZP musí obsahovať najmä:

  • Politiku BOZP a jej vyhodnotenie,
  • Analýzu rizík s posúdením všetkých pracovných činností a pracovísk,
  • Smernicu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám a mladistvým,
  • Traumatologický plán,
  • Smernica na ochranu nefajčiarov,
  • Určenie podmienok na výchovu a vzdelávanie zamestnancov,
  • Vnútorné predpisy, pravidlá o BOZP,
  • Pokyny na zaistenie BOZP,
  • a pod...

Kvalitne spracovaná dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia Vám pomôže zlepšíť ochranu zdravia na pracovisku zavedením kontrolných mechanizmov, bezpečnostných opatrení a podchytením rizík. Znížením pracovných úrazov alebo iných nebezpečných situácii sa zvýši efektivita práce a ceľková pohoda na pracovisku.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám