Špecialista požiarnej ochrany

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti vypracováva špecialista požiarnej ochrany, kto to je?

Špecialistom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 2  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 1. vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 2. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 3. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 4. riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 5. spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Podklady potrebné pre vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby - Špecialista požiarnej ochrany:

 • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, s legendou (účel) a plochou (v m2) miestností
 • rez stavby
 • situácia - môže byť aj kópia z katastrálnej mapy
 • technická správa - opis (materiály) zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy)

Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať najmä - vypracúva špecialista požiarnej ochrany:
 • členenie stavby na požiarne úseky
 • určenie požiarneho rizika
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
 • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat
 • určenie požiadaviek na únikové cesty
 • určenie odstupových vzdialeností
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení
 • určenie zariadení na zásah

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám