Obec a civilná ochrana

Pôsobnosť obce na úseku civilnej ochrany

Pôsobnosť obce na úseku civilnej ochrany, resp. jej povinnosti a úlohy ustanovuje § 15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Obec musí priamo komunikovať s okresným úradom, s ktorým spolupracuje na predchádzaniu vzniku a príprave na vznik mimoriadnej situácie. Ak naozaj nastane mimoriadna situácia, je kľúčová komunikácia s okresným úradom a pripravenosť obce.


Povinnosti obce, podľa § 15:

a) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo a verejnosť,

b) koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,

c) riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce; pri riadení záchranných prác môže uložiť povinnosti,

d) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia,

e) podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,

f) zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, o čom informuje okresný úrad a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území obce,

g) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným,

h) vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva obce a zabezpečuje ich akcieschopnosť,

i) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním zabezpečuje prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,

j) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje okresný úrad,

k) vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnému okresnému úradu v sídle kraja,

l) hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,

m) vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu miestne príslušného okresného úradu.


Prostredníctvom odborne spôsobilej osobe Vám dokážeme pomôcť s plnením povinností obce na úseku civilnej ochrany. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.  civilnaochrana@firecontrol.sk, +421907415778

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám