Požiarne uzávery - požiarne dvere, požiarne klapky

obrVykonávame servis požiarnych uzáverov.

Realizujeme kontroly, preventívnu údržbu a prehliadky požiarnych dverí od výrobcov VEKTOR VD, HASIL, s.r.o., ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o., PYROBATYS SK, s.r.o., LARK s.r.o., LEGATO, Masonite CZ spol. s r.o., DOORNITE s.r.o., JAVAB s.r.o..

Realizujeme kontroly, preventívnu údržbu, prehliadky a opravy požiarnych klapiek od výrobcov Kovona Karviná, Mandík, Systemair.

Realizujeme servis ventilátorov pre odvod tepla a dymu ILHT, CVHT, THGT, CTHT, CTVB, CTVT, CHAT, HGHF-V, TJHT/TJFT, IFHT a požiarnych ventilov pre odvod vzduchu KSO-F, KSO-P

Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.
Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a zároveň zrušuje vyhlášku MVSR č.285/2001 Z.z..

POŽIARNYM UZÁVEROM SA ROZUMIE:

1a. dvere požiarne odolné (bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa)
1b. dvere dymotesné (bráni prieniku dymu)
1c. dvere kombinované (bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu)

2a. okno požiarne odolné
2b. okno dymotesné
2c. okno kombinované

3a. klapka požiarne odolná
3b. klapka dymotesná
3c. klapka kombinovaná

4. dopravníkový uzáver
5. oddeľujúca konštrukcia

NA POŽIARNOM UZÁVERE SA VYKONÁVA:
 1. údržba (vykonáva iba výrobca PU, ak si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch, alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, správcom, alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu PU1)
 2. kontrola (vykonáva technik PO)
1 Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí preukázateľne školenie osoby zodpovednej za údržbu PU výrobcom PU. Ak výrobca PU nevykonáva školenie, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí preukázateľne oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi.

ÚDRŽBA PU POZOSTÁVA Z:
 1. preventívnej údržby
 2. opravy
 3. prehliadky
Preventívnou údržbou PU sa:
zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Za vykonanie preventívnej údržby PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie prevádzkovej údržby PU osobou na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

Opravou PU sa:
zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Prehliadkou PU sa:
overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).

Kontrolou PU je:
súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky).

Za vykonanie kontroly PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie bežnej údržby PU technikom PO podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

LEHOTY - PERIÓDY:

Preventívna údržba:
 • vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch
 • najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty
Prehliadka:
 • raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu
 • bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU
Oprava:
 • bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky)
Kontrola:
 • vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu
OZNAČENIE PU:
 1. PU musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii PU. Za sprievodné údaje sa považuje aj označenie PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z. umiestnené na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
 2. Ak dvere uzatvárajú na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č.387/2006) a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Za označenie únikového východu sa považuje aj nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z. umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
 3. PU musí byť označený nápisom, POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA, POŽIARNY UZÁVER (oddeľujúca konštrukcia) A DOPRAVNÍKOVÝ UZÁVER. Výška písma je najmenej 30mm. Označenie sa netýka bytov a stavieb na bývanie skupiny A. Za označenie sa považuje aj nápis POŽIARNY UZÁVER podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z. umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA PU OBSAHUJE:
 1. certifikát alebo vyhlásenie o zhode
 2. prevádzkové pokyny1
 3. prevádzkový denník2, ktorého súčasťou sú aj doklady o:
  • absolvovaní školenia zodpovednej za údržbu PU výrobcom
  • oboznámení osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi, vykonanom vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti
  • potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom PU
  • výstupy z riadiaceho systému vykonávajúceho automatickú prehliadku PU, ak tento spôsob jeho prehliadky je inštalovaný
1 Za prevádzkové pokyny sa považujú aj prevádzkové pokyny vyhotovené prevádzkovateľom PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z.

2 Za prevádzkový denník a za jeho vedenie sa považuje aj prevádzkový denník a jeho vedenie podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z.. Prevádzkový denník sa vedie osobitne pre: požiarne dvere, okná, klapky, dopravníkové uzávery, oddeľujúce konštrukcie.

PREVÁDZKOVÝ DENNÍK PU OBSAHUJE:
 1. identifikačné údaje PU
 2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za údržbu PU (ak si údržbu nevyhradil výrobca)
 3. meno výrobcu a odkaz na prevádzkové pokyny, ak si výrobca vyhradil vykonávanie údržby
 4. záznamy o vykonaní údržby PU (zapisuje: osoba zodpovedná za údržbu PU, alebo výrobca, alebo technik PO, ak výrobca vydal iba potvrdenie o vykonaný údržby PU)
 5. záznamy o vykonaní kontroly PU technikom PO
 6. záznamy o poruche PU a vykonané opatrenia na zabezpečenie jeho akcieschopnosti
ZÁZNAM O VYKONANÍ ÚDRŽBY PU OBSAHUJE:
 • čitateľný dátum ukončenia údržby
 • rozsah vykonania údržby
 • návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v prípade ich zistenia
 • meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za údržbu
 • (alebo) názov výrobcu, ktorý vykonal údržbu
 • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá v mene výrobcu vykonala údržbu
Záznam o vykonaní údržby PU, ak výrobca vydal iba potvrdenie o vykonaní údržby obsahuje:
 • číslo potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom
 • dátum vykonania údržby
Záznam o poruche PU obsahuje:
 • čitateľný dátum zápisu
 • meno a priezvisko osoby, ktorá zápis vykonala
 • opis poruchy PU


Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám