Horenie

Horenie je oxidačno redukčná chemická reakcia, ktorá je sprevádzaná vylučovaním tepla a svetla.

Činitele horenia:
 • Látkové zložky (horľavý súbor)
 •     horľavá látka
 •     oxidačný prostriedok
 • Energetická zložka
 •     zdroj zapálenia

Oxidačný prostriedok vo väčšine prípadov predstavuje vzdušný kyslík. Horenie však môže prebiehať nielen za prítomnosti vzduchu, ale aj v atmosfére čistého kyslíka, alebo chlóru. Odstránením ktoréhokoľvek činiteľa horenie zaniká.

Horenie môže byť:
 • žiadúce
 • nežiadúce (požiar)
Fázy horenia:
 • iniciácia
 • propagácia
 • kulminácia
 • terminácia
Horenie podľa podmienok, v ktorých prebieha a podľa splodín horenia delíme:
 • dokonalé
 • nedokonalé
Dokonalé horenie: prebieha za dostatočného prístupu oxidačného prostriedku a vzniknuté produkty nemôžu ďalej horieť. Produkty (splodiny) dokonalého horenia sú: oxid uhličitý, vodná para a dusík.

Nedokonalé horenie: spravidla prebieha pri nedostatočnom prístupu oxidačného prostriedku a jeho produkty môžu horieť. Produkty (splodiny) nedokonalého horenia sú napr.: oxid uhoľnatý a uhlík.

Horenie podľa skupenstva horľavej látky a oxidačného prostriedku delíme:
 • Homogénne (rovnorodé)
 •     kinetické
 •     difúzne
 • Heterogénne (nerovnorodé)

Homogénne horenie: horľavá látka a oxidačný prostriedok sú v plynnom skupenstve. Reakcia horenia prebieha nad povrchom horľavej látky. Nehorí teda vlastný povrch horľaviny, ale vplyvom tepla, ktoré sa uhoľní v pásme horenia, sa povrchová vrstva horľaviny splynuje. Takto horí väčšina horľavých látok pevných a všetky kvapaliny a plyny. Charakteristickým znakom homogénneho horenia je plameň.

Heterogénne horenie: horľavá látka je v pevnom skupenstve a oxidačný prostriedok v plynnom skupenstve. Reakcia horenia v tomto prípade prebieha na povrchu horľavej látky tlejivým spôsobom. Heterogénnym spôsobom horia napr. alkalické kovy (sodík, horčík), drevené uhlie, cigareta a pod.

Horenie podľa rýchlosti šírenia plameňa delíme:
 • explozívne horenie (rýchlosť šírenia menšia ako 100m.s-1)
 • výbuch (rýchlosť šírenia menšia ako 1000m.s-1)
 • detonácia (rýchlosť šírenia väčšia ako 1000m.s-1)

Trieda reakcie na požiar (Stupne horľavosti)

Stupeň horľavosti podľa STN 73 0862, STN 73 0861 Klasifikácia podľa STN EN 13501-1 pre stavebné výrobky okrem podlahových krytín Klasifikácia podľa STN EN 13501-1 pre podlahové krytiny Rozdelenie podľa vyhlášky MVSR č.288/2000 Z.z.
A nehorľavé A1 A1fl nehorľavé
B neľahko horľavé A2 A2fl horľavé
C1 ťažko horľavé B Bfl horľavé
C2 stredne horľavé C, D Cfl, Dfl horľavé
C3 ľahko horľavé E, F Efl, Ffl horľavé

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám