Umiestnenie hasiacich prístrojov

Umiestnenie hasiacich prístrojov v stavbe podľa STN 92 0202-1:

Hasiaci prístroj
v požiarnom úseku sa umiestňuje na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste. Umiestňujú sa spravidla na zvislých konštrukciách (napr. stenách, stĺpoch) alebo na zemi podľa pokynov výrobcu. Hasiaci prístroj sa inštaluje tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5m nad podlahou.

Hasiace prístroje sa rozmiestňujú tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 30m.

Pri pripevňovaní a umiestňovaní hasiacich prístrojov sa postupuje podľa pokynov výrobcu.

Stanovište hasiaceho prístroja je miesto na hasiaci prístroj, ktoré je označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č.387/2006 Z.z.).

Prístup k stanovišťu hasiaceho prístroja sa v prípade, že nie je priamo viditeľný, označuje šípkou a piktogramom podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č.387/2006 Z.z.).

Vo všeobecnosti sa hasiace prístroje rozmiestňujú najmä v blízkosti technických a technologických zariadení, na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a v priestoroch, v ktorých sa vykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.

Umiestnenie hasiacich prístrojov nesmie brániť evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom alebo ju inak sťažovať; týka sa to najmä objektov alebo priestorov, v ktorých sa sústreďuje väčší počet osôb. Takisto nie je vhodné umiestňovať hasiace prístroje v tmavých a úzkych priestoroch.

Hasiace prístroje sa nesmú vystaviť sálavému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie ich teploty nad povolenú teplotu uvedenú výrobcom.

Hasiaci prístroj na stanovišti hasiaceho prístroja musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.

V objektoch pre poľnohospodársku výrobu sa hasiace prístroje umiestňujú pri vstupoch a vjazdoch do týchto objektov.
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám