Hasiace zariadenia - Hydranty

obrKontroly, opravy a inštalácie požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na:

hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:
 • hadicový navijak s ručným ovládaním
 • z navijaka s prívodom vody stredom
 • z ručne, alebo automaticky ovládaného prítokového ventilu
 • z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m
 • z uzatvárateľnej prúdnice
 • tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice
nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:
 • skriňa alebo ochranný kryt
 • hadicové uloženie
 • ručné ovládanie prítokového ventilu
 • plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m
 • uzatvárateľná prúdnica
Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy.

Zdroje vody sa členia na:
 • prírodné (napr. potok, rieka a jazero)
 • umelé (napr. vonkajší požiarny vodovod, požiarna nádrž, požiarna studňa, nádrž na stálu zásobu vody a verejný vodovod)
Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa členia na:
 • zdroj vody
 • vnútorný požiarny vodovod
 • hadicové zariadenie
 • odberné miesto
Odberné miesto na umelom zdroji vody:
 • nadzemný hydrant (zavodnený alebo nezavodnený)
 • podzemný hydrant
 • výtokový stojan
 • plniace miesto

Návod na montáž - stĺpik podzemného hydrantu


Návod na montáž - stĺpik podzemného hydrantu
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám