Požiarne prestupy, upchávky - Würth, Hilti

Vykonávame realizáciu požiarnych prestupov systémami Würth, Hilti.
Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani požiarne neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
Požiarne prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.
Prestupy - požiarne prepážky rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti.

Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné.

Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií obsahuje najmä tieto údaje:

    a)    nápis PRESTUP,
    b)    symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,
    c)    názov systému tesnenia prestupu, d) mesiac a rok zhotovenia,
    e)    názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.

Mäkká upchávka
Protipožiarny systém z protipožiarneho náteru Würth FP-F a protipožiarneho tmelu Würth FP-K (tzv. mäkká upchávka) je určený na zabudovanie do požiarnych deliacich konštrukcií a plní funkciu tesnení prestupov:
 • jednotlivých káblov
 • káblových zväzkov
 • káblových lávok
 • kovových rúr
 • izolovaných kovových rúr (max. hrúbka horľavej izolácie 10 mm)
 • VZT potrubí
 • plastových potrubí v kombinácii s manžetou / napeňujúcim pásom
 • elektrických káblov v chráničkách v kombinácii s manžetou / napeňujúcim pásom
 • lineárnych škár a stavebných otvorov.
Základnou zložkou upchávky je doska na báze minerálnej vlny s objemovou hmotnosťou min. 140 kg/m3, protipožiarny, vplyvom tepla sa napeňujúci náter Würth FP-F a tmel Würth FP-K. Materiály mäkkej upchávky sú veľmi elastické a veľmi dobre priľnavé k akémukoľvek stavebnému materiálu.

Viac tu: PDF >>

Tvrdá upchávka
Protipožiarny systém z maltovej zmesi Würth FP-C (tzv. tvrdá upchávka) je určený na zabudovanie do požiarnych deliacich konštrukcií a plní funkciu tesnení prestupov:
 • jednotlivých káblov
 • káblových zväzkov
 • káblových lávok
 • kovových potrubí s nehorľavou izoláciou
 • plastových potrubí v kombinácii systému manžiet.
Základnou zložkou upchávky je doska na báze minerálnej vlny s objemovou hmotnosťou min. 140 kg/m3, + protipožiarna maltová zmes Würth FP-C. Protipožiarna malta Würth FP-C má dobrú priľnavosť k akémukoľvek stavebnému materiálu. Vodou riediteľná, suchá maltová zmes bez obsahu azbestu, aplikovateľná pomocou maltového čerpadla alebo manuálne. Použiteľná aj do exteriéru.

Systém Würth FP-C - protipožiarnej tvrdej upchávky je možné skombinovať s ďalšími systémami (napr. Napeňujúci pás Würth FP-PST, Manžety Würth FP-PS)

Viac tu: PDF 1 >> | PDF 2 >> | PDF 3 >>

PROTIPOŽIARNA PENA FP 1-K
Jednozložková protipožiarna polyuretánová montážna pena Würth FP-1K tuhnúca vplyvom vlhkosti s hnacím plynom nezaťažujúcim životné prostredie je vhodná na protipožiarne tesnenie inštalačných otvorov s prestupujúcimi káblami a kovových rúr a tesnenie lineárnych stykov požiarnych deliacich konštrukcií, na osadenie zárubní požiarnych uzáverov. Je vynikajúco priľnavá na rôzne materiály, ako sú napr. betón, tehla, kameň, drevo, omietka a umelé hmoty. Jednoduchá a rýchla aplikácia. Objem vypenenej peny až 30 litrov. Nepodlieha hnilobe, je odolná voči vode a teplu a väčšine chemických látok. Penu treba chrániť pred UV-žiarením.

Viac tu: PDF >>

Napeňujúci pás
Napeňujúci pás Würth FP-PST sa používa na utesnenie prestupu plastových rúr (PE aj PVC), hlinikoplastových rúr, kábových zväzkov aj kovových rúr s horľavou izoláciou cez požiarnou deliacu konštrukciu.
Z napeňujúceho pásu Würth FP-PST sa vytvoria manžety tak, že napeňujúci pás sa natočí v niekoľkých vrstvách na umelohmotnú rúru. Napeňujúci pás Würth FP-PST možno používať iba vstavaním do podpornej konštrukcie, mäkkej upchávky, sadrokartónovej konštrukcie, betónu, atď. Napeňujúci pás Würth FP-PST je možné natočiť aj na viac plastových rúr naraz. Počas požiaru účinkom tepla dôjde až k 30 - násobnému napeneniu protipožiarneho laminátu pri pôsobení tlaku 0,4 N/mm2 čím dôjde k vytesneniu otvoru.
Napeňujúci pas Wurth FP-PST je odolný voči vode, atmosférickým vplyvom (svetlo, teplo, mraz, UV- žiarenie), neobsahuje organické roztoky, silne odolný voči chemickým latkám.

Viac tu: PDF >>

Manžeta Würth FP-PS
Pre utesnenie prestupu plastových rúr alebo kovových rúr s izoláciou.
Vynikajúca schopnosť spevňovania sa vplyvom tepla. Úplne uzavretie v prípade požiaru všetky druhy umelohmotných rúr, hlinikoplastových rúr a káblových zväzkov. Manžety Würth FP-PS pozostávajú z oceľového pozinkovaného plechu - kovového puzdra naplneného viacerými vrstvami protipožiarneho laminátu. Počas požiaru účinkom tepla dôjde až k 30 násobnému napeneniu protipožiarneho laminátu pri pôsobení tlaku 0,4 N/mm2, v dôsledku čoho behom niekoľkých minút napenená nehorľavá izolačná hmota vyplní priestor vzniknutý po vyhorení tepelnej izolácie/ plastovej rúre. Manžety Würth FP-PS možno tiež zabudovať do úrovne podpornej konštrukcie - mäkkej upchávky, sadrokartónovej konštrukcie, betónu. Manžeta Würth FP-PS je odolná voči vode, atmosférickým vplyvom. Neobsahuje organické roztoky, silne odolná voči chemickým latkám.

Viac tu: PDF >>

Tmelová upchávka Würth FP-KG
Upchávka Würth FP-KG je určená pre protipožiarne utesnenie jednotlivých káblov, káblov v umelohmotných chráničkách a plastových rúr do 50 mm v prestupoch požiarnymi deliacimi konštrukciami.
Základnou zložkou upchávky je doska na báze minerálnej vlny s objemovou hmotnosťou min. 140 kg/m3 a protipožiarny - vplyvom tepla sa napeňujúci tmel s obsahom grafitu Würth FP-KG, ktorý je veľmi dobre spracovateľný a priľnavý k všetkým druhom stavebných materiálov. Tmel Würth FP-KG v prípade požiaru expanduje pod tlakom až 15 násobne, čím je zabezpečené dokonalé utesnenie otvoru.

Viac tu: PDF >>
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám