Požiarnotechnické parametre

Pre určenie vlastností horľavých látok slúžia požiarnotechnické parametre, ktoré umožňujú posúdiť ich fyzikálne a chemické vlastnosti z hľadiska požiarneho nebezpečenstva.

Najdôležitejšie parametre sú:
  • výhrevnosť
  • teplota vzplanutia
  • teplota vznietenia
  • samovznietenie
  • hranice výbušnosti
Teplote vzplanutia je stav, pri ktorom sa za predpísaných podmienok v prístroji predpísanej konštrukcie uvoľní zo skúšobnej vzorky toľko pár, že ich zmes so vzduchom, ktorá vznikla nad hladinou kvapaliny, po priblížení skúšobného plameňa vzplanie a zhasne.

Kvapalina, ktorej teplota je nižšia ako teplota vzplanutia sa nezapáli pri krátkodobom účinku plameňa. Ak je však kvapalina zohriata na teplotu vzplanutia, alebo vyššiu, potom aj plameň s malou energiou zapáli zmes pary so vzduchu nad povrchom kvapaliny.

Teplota vznietenia sa definuje ako najnižšia teplota nahriateho vzduchu, pri ktorej sa horľavá látka v zmesi so vzduchom vznieti.

Ku vznieteniu horľavých súborov je potrebné dodať im určitú minimálnu energiu. Ak je táto energia dodávaná z vonku horľavého súboru, hovoríme o vonkajšom vznietení.

Najčastejšie zdroje vznietenia sú:
  • tepelné
  • elektrické
  • mechanické
  • chemické
Požiarne veľmi nebezpečné sú zmesi horľavých plynov a pár, alebo prachov so vzduchom, alebo iným plynom obsahujúcim kyslík. Na zapálenia takejto zmesi postačuje zdroj s veľmi malou energiou, pričom horenie prebieha veľkou rýchlosťou za vývinu veľkej teplota a tlaku – zmes exploduje. Základná veličina, ktorá určuje explozívnosť zmesi je dolná a horná hranica výbušnosti, pre jednotlivé zmesi stanovená experimentálne.

Hranice výbušnosti sa definujú ako dolné a horné hranice koncentrácií zmesí horľavých plynov, prachov, alebo prachov so vzduchom, medzi ktorými sa môže táto zmes explozívne vznietiť.

Ak je koncentrácia zmesi nižšia ako dolná hranica výbušnosti (DHV), alebo vyššia ako horná hranica výbušnosti (HHV), zmes vybuchnúť nemôže. Výbuch nastane len vtedy ak je koncentrácia zmesi vyššia ako DHV a nižšia ako HHV.

Koncentrácia, pri ktorej výbuchový tlak a teplota dosahuje maximálne hodnoty, sa nazýva stechiometrická. Koncentrácie zmesí sa udávajú v objemových %.
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám