Vhodnosť použitia hasiacich látok

P.
Čís
Druh hasiaceho prístroja Najúčinnejšie použitie Poznámka
1 Vodný (voda a vodné roztoky vhodných solí)     a) Pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napríklad drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma, plasty.
b) Kvapalné látky horiace plameňom a rozpustné vo vode (napríklad alkoholy, aldehydy, ketóny).
Nebezpečenstvo poškodenia predmetov premáčaním; nevhodné pre farby, laky, tuky, vosky, dechty, horľavé plyny
2 Penový (chemická pena)  vzduchovopenový (vzduchová pena) a) Pevné látky podľa položky 1a).
b) Kvapalné látky horiace plameňom (napríklad benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, aldehydy, ketóny).
Nevhodné pre kvapaliny s nízkym bodom varu (petroléter, dietyléter, monochloretán) a horľavé plyny
3 Práškový ABC a) Pevné látky podľa položky 1a) (znížené nebezpečenstvo poškodenia predmetov napríklad v obrazárňach, múzeách, archívoch).
b) Látky podľa položky 1b), 2b).         
c) Plynné látky (horľavé plyny), napríklad propán, bután, acetylén, vodík.
Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné látky (vápnik, titán) horľavé prachy a pod. (s nebezpečenstvom výbuchu) a pre zariadenia, kde prášok môže spôsobiť poškodenie (napríklad elektronické zariadenia)
4 Práškový BC  Látky podľa položky 1b), 2b), 3c) Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a látky podobné (vápnik, titan), horľavé prachy a pod. (s nebezpečenstvom výbuchu) a pre zariadenia, kde prášok môže spôsobiť poškodenie (napríklad elektronické zariadenia), nevhodné pre látky podľa položky 1a).
5 Práškový D Ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík) a podobné látky (vápnik, titán). Uvedené hasiace prístroje sú predmetom osobitných objednávok u vybratých výrobcov
6 CO2 a) Pevné látky horľavé, netlejúce, napríklad liečivá, plasty a pod. a látky a výrobky, kde sa vyžaduje zníženie nebezpečenstva ich poškodenia (obrazy).
b) Kvapalné látky podľa položky 2b).               
c) Látky podľa položky 3c).
Nesmie sa použiť na ľahké kovy a ich zliatiny (hliník, horčík), alkalické kovy (sodík, draslík a podobné látky (vápnik, titán), horľavé prachy a pod. (s nebezpečenstvom výbuchu) a pre zariadenia, kde plyn CO2 môže spôsobiť poškodenie (napríklad elektronické zariadenia), nesmú sa použiť na hasenie sypkých látok, organických prachov a prachového odpadu pri opracúvaní ľahkých kovov
7 Halónový a) Látky podľa položky 2B).
b) Látky podľa položky 6a).
Nemožno ich použiť na tlejúce pevné horľavé látky, napríklad ľahké kovy, alkalické kovy a podobné kovy pre nebezpečenstvo vzniku výbušných splodín; nevhodný pre horľavé plyny; použiť ich možno len v otvorených alebo dobre vetraných priestoroch
POZNÁMKA - Konkrétnu použiteľnosť hasiacich prístrojov najmä na hasenie elektrických zariadení pod napätím určuje výrobca na typovom štítku hasiaceho prístroja.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám