Technik požiarnej ochrany Bratislava, Trnava

Technik požiarnej ochrany - FIREcontrol s.r.o.Ohlásilo sa Vám na protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a nie ste si istý, či máte splnené všetky povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi? Technik požiarnej ochrany Bratislava, Trnava Vám pomože. Kontaktujte nás a my vo Vašej firme vykonáme audit s návrhom opatrení.

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou - Technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov. V prípade záujmu zákazníkov poskytujeme aj praktické školenia hasenia požiarov pomocou trenažéra hasenia požiarov.

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany:
 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 2. Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú technikom požiarnej ochrany v týchto lehotách:
  • každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
  • každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
  • každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu - vykonáva požiarny technik.

  Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:
  • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách
  • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
  • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska
  • zariadení pre protipožiarny zásah
  • trvalej voľnosti únikových ciest, požiarny technik
  • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
  • funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
  • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení
  • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

 3. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách
 4. vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých a vedúcich zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 5. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

 6. Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:


 7. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 8. technik požiarnej ochrany ďalej zabezpečuje:

 • zriaďovanie potrebného počtu ohlasovní požiarov a ich označovanie
 • zriaďovanie protipožiarnych hliadok - zriaďuje požiarny technik
 • oznamovanie požiaru Okresnému Riaditeľstvu HaZZ
 • účasť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ
 • evidenciu všetkých periodických činností (preventívne protipožiarne prehliadky, školenia zamestnancov,
  odborná príprava protipožiarnych hliadok, kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, kontroly EZ,
  kontroly EPS, kontroly SHZ)
 • označovanie pracoviska zákazovými značkami a značkami požiarnej ochrany - realizuje požiarny technik

Článok k problematike v oblasti požiarnej ochrany v bytových domoch - nájdete tu

Paragrafové znenie povinností správcu bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníka bytového domu - nájdete tu
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám