riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

Obsahom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v rámci stavebného konania je najmä:
 • požiarnotechnická charakteristika stavby, napríklad určenie požiarnej výšky stavby a konštrukčného celku stavby, členenie na požiarne úseky, dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku,
 • určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,
 • technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií, napríklad stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti , stanovenie požiadaviek na požiarne deliace konštrukcie, nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby, obvodové konštrukcie a ostatné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti a materiálového vyhotovenia, požiadavky na automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarne deliacu konštrukciu, zabránenie šírenia požiaru po povrchu stavebných konštrukcií, zabránenie odkvapkávania látok z konštrukcií striech a podhľadov, vyhotovenie požiarnych pásov,
 • stanovenie počtu osôb v stavbe a riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat, napríklad dimenzovanie počtu,
  šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie a vetranie chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat,
 • odstupové vzdialenosti, napríklad porovnanie požiarne nebezpečných priestorov navrhovaných stavieb a existujúcich stavieb, umiestnenie stavby v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby, požiarne nebezpečný priestor susedného požiarneho úseku,
 • vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
  • signalizáciou
   • osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie signalizácie,
   • určenie všetkých priestorov strážených signalizáciou a umiestnenie ústredne signalizácie,
   • určenie druhu káblov pre signalizáciu (napájanie jej ústredne a jednotlivých prvkov),
  • stabilným hasiacim zariadením a polostabilným hasiacim zariadením
   • osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia,
   • určenie priestorov chránených stabilným hasiacim zariadením a polostabilným hasiacim zariadením, umiestnenie strojovne, zdrojov hasiacej látky, možnosti pripojenia mobilnej techniky, spôsob spúšťania zariadení,
   • určenie druhu káblov pre stabilné hasiace zariadenie,
  • zariadením na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch
   • osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na ich projektovanie,
   • určenie druhu káblov pre zariadenie na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch,
  • zariadením na odvod tepla a splodín horenia pri požiari,
   • osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na ich projektovanie,
   • vhodnosť ich umiestnenia, určenie plochy otvorov na odvod splodín horenia a prívod vzduchu,
   • určenie druhu káblov pre zariadenie na odvod tepla a splodín horenia pri požiari,
  • inými zariadeniami, ako sú uvedené v bodoch 1 až 4, ktoré sú určené na hasenie požiaru, vrátane ich navrhovania a vhodnosti umiestnenia,
  • prenosnými hasiacimi prístrojmi a pojazdnými hasiacimi prístrojmi (ich druhy, počet a umiestnenie),
 • zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov9)
  • určenie množstva potreby požiarnej vody,
  • určenie spôsobu zabezpečenia požiarnej vody,
  • určenie druhu zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov,
  • určenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta,
  • určenie požiadaviek na umiestnenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov,
 • riešenie vykurovania a vetrania stavby
  • návrh spôsobu vykurovania a posúdenie jeho vhodnosti,
  • určenie vhodnosti odvodu splodín horenia zo stavby,
  • komíny a ich vyhotovenie, použité materiály, bezpečný prístup k nim, vzdialenosť drevených stavebných konštrukcií od telesa komína, uzatvorenie otvorov v komíne, podlahy okolo otvorov,
  • prestupy dymovodov cez stavebné konštrukcie, rozvody tepla, umiestnenie vykurovacích telies vzhľadom na stavebné konštrukcie a prostredie,
  • rozvody vzduchotechniky, použité materiály na izoláciu rozvodov, umiestnenie požiarnych klapiek, umiestnenie nasávacieho potrubia a výfukového potrubia, umiestnenie strojovne vzduchotechniky, požiadavky na výmenu vzduchu,
 • požiadavky na elektroinštaláciu stavby
  • určenie druhu prostredia/zón (protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia),
  • vedenie elektroinštalácie na horľavých podkladoch,
  • opatrenia proti účinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny,
  • určenie druhu káblov a spôsobu napájania zariadení, ktoré zostávajú v prevádzke i počas požiaru,
  • určenie druhu káblov pre určené požiarne úseky,
 • požiadavky na zdroje plynu a na rozvody plynu
  • umiestnenie regulačných staníc, hlavných uzáverov plynu, plynomerov a rozvodov plynu,
  • inštalácia a umiestnenie plynových spotrebičov,
 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré má obsahovať
  • zoznam jednotlivých častí, alebo celkov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
  • vyhotovenie situačného nákresu s uvedením množstva spracúvaných, používaných alebo vznikajúcich horľavých látok alebo horenie podporujúcich látok v technologickom zariadení alebo technickom zariadení s uvedením veličín charakterizujúcich stav látky pri transporte cez komponenty technologického zariadenia alebo technického zariadenia, napríklad teplota látky, hmotnostný prietok alebo objemový prietok, rýchlosť transportu látky a tlak látky,
  • vyhotovenie popisu technologických pochodov,
  • riešenie umiestnenia technologického zariadenia s ohľadom na únikové cesty,
  • určenie požiarneho rizika technického, alebo technologického zariadenia,
  • určenie možných ciest šírenia požiaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia a v technologickom zariadení alebo technickom zariadení, a to najmä
   • povrchom spracúvaných tuhých horľavých látok,
   • prachom v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
   • prachom usadenom na vonkajšom povrchu komponentov technologického zariadenia alebo technického
    zariadenia,
   • povrchom horľavých kvapalín v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
   • zmesou vzduchu a pár horľavej kvapaliny v komponentoch technologického zariadenia alebo technického
    zariadenia alebo uniknutej z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
   • zmesou horľavých plynov v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo uniknutých z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
   • vzduchotechnickými potrubiami,
   • elektrickou inštaláciou,
   • tepelnými izoláciami alebo protihlukovými izoláciami komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
 • lehoty vykonávania údržby a kontroly technologického a technického zariadenia.
 • doklady o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach podľa osobitného predpisu.10)

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám