Elektronické vzdelávanie - elearning BOZP a PO

Náš elektronický systém vzdelávania, alebo inak e-learning, umožňuje vykonávať školenie BOZP a PO (ochrana pred požiarmi) pri nástupe do zamestnania alebo absolvovať opakované školenie.

Je založený na jednoduchosti, jednoznačnosti, ľahkom pochopení predpisov upravujúcich požiadavky na BOZP a PO. Na školenie potrebujete len zariadenie s prístupom na internet.

Ako prebieha školenie prostredníctvom e-learningu?

Celý proces, od Vašej objednávky, prebieha takto:

  • vytvorenie prihlasovacích údajov,
  • nastavenie obsahu školenia podľa požiadaviek klienta,
  • vytvorenie a odovzdanie manuálu (návodu) a smernice,
  • vstupné školenia a opakované školenia.

1. Vytvorenie prihlasovacích údajov

Na začiatku Vás zaevidujeme do nášho systému a vytvoríme Vám prístupové údaje, nastavíme počet školení, ktoré budete mať k dispozícii a pripravíme notifikácie, ktoré Vás budú upozorňovať pri uplynutí platnosti niektorého školenia.

Vytvoríme Vám prihlasovacie meno a 2 prístupové heslá!

Jedno heslo bude tzv. administračné, určené pre vedúceho zamestnanca, personalistku alebo inú osobu, ktorá bude mať na starosti evidenciu školení a zamestnancov. Pri prihlásení sa zadá prihlasovacie meno a administračné heslo, následne budete presmerovaný do administrácie Vášho konta, kde budete vidieť všetky vykonané školenia, úspešnosť, budete mať možnosť stiahnuť certifikáty alebo exportovať tieto údaje do dátového súboru a pracovať s ním napr. v exceli.Druhé heslo je testovacie, určené pre všetkých zamestnancov, ktorí majú byť preškolení. Všetci zamestnanci bez rozdielu sa prihlasujú na školenie rovnakým prihlasovacím menom a testovacím heslom. Po prihlásení majú na výber, ktorý typ školenia idú absolvovať, následne musia zadať svoje osobné údaje a pokračovať na školenie.


2. Obsah školenia a prispôsobenie na Vaše podmienky


Po vytvorení prístupových údajov a nastavení Vášho konta začneme vytvárať a spracovávať obsah školenia, presne na mieru pre Vašu spoločnosť. Ak potrebujete oboznamovať zamestnancov s Vaším prevádzkovým poriadkom, zásadami bezpečnej práce alebo s internými protokolmi, dokážeme zapracovať aj tieto požiadavky do školenia. Jednoducho nám zašlete v elektronickej forme Vaše dokumenty a my ich vložíme do školenia. Na vkladanie takýchto dokumentov a informácií používame tzv. variabilné zložky. Predstavujú akési vsuvky, ktoré môžeme vkladať do štandardného školenia.

Samotné školenie pozostáva z videí a učebných textov, ktoré sú rozdelené do kapitol. Po preštudovaní každej kapitoly je jedna skúšobná otázka. Správne zodpovedanie skúšobnej otázky je podmienkou na postup do ďalšej kapitoly.

Po preštudovaní všetkých kapitol sa sprístupní záverečný test, pozostávajúci z 10 otázok z celého obsahu školenia. Na úspešné absolvovanie musí mať zamestnanec aspoň 8 odpovedí správne.

Po absolvovaní záverečného testu je potrebné stiahnuť, vytlačiť a podpísať certifikát. V prípade, že zamestnanec bude mať viac školení, certifikát môže stiahnuť až po absolvovaní posledného školenia.

Certifikát slúži ako potvrdenie o absolvovaní vybraného školenia. Súčasťou certifikátu je aj vopred pripravené potvrdenie o absolvovaní vstupnej inštruktáži na pracovisku, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo vedúci zamestnanec. Vstupná inštruktáž musí obsahovať oboznámenie od zamestnávateľa so všetkými pracovnými prostriedkami a pracovnými postupmi, ktoré bude zamestnanec používať. Týmto sa zabezpečí, že všetky dokumenty týkajúce sa školení a inštruktáží budete mať na jednom mieste.

3. Odovzdanie manuálu a smernice

Keď bude Vaše konto pripravené a obsah školenia nastavený, pošleme Vám do e-mailu Manuál elektronického vzdelávania a Smernicu na určenie podmienok výchovy a vzdelávania prostredníctvom e-learningu.

Manuál elektronického vzdelávania je návod na použitie, obsahuje požiadavky na softvér a hardvér, prihlasovacie údaje, návod na prvé prihlásenie, návod na spustenie školenia a jeho priebeh.

Smernica na určenie podmienok výchovy a vzdelávania prostredníctvom e-learningu obsahuje záväzné podmienky, opisuje spôsob výchovy a vzdelávania, obsah oboznámenia, zoznam jednotlivých právnych a technických noriem. Táto smernica zároveň slúži aj ako zmluva o poskytovaní služieb elektronického vzdelávania, sú v nej vyhradené autorské práva a podmienky používania. Tento dokument musí byť súčasťou dokumentácie BOZP.

4. Vstupné a opakované školenia

Po všetkých vyššie spomenutých úkonoch už môžete začať naplno využívať naše elektronické vzdelávanie pre vstupné oboznámenie zamestnanca pri nástupe do práce alebo preradení na novú činnosť a pre opakované školenia zamestnancov.

Štandardne sú každému zákazníkovi dostupné tieto školenia:

  • Školenie BOZP - všeobecná časť;
  • Školenie BOZP - vedúci zamestnanci;
  • Školenie BOZP - vodiči motorových vozidiel;
  • Školenie PO - všeobecná časť.


Ak máte záujem o školenie prostredníctvom e-learningu, prosím kontaktujte nás na elearning@firecontrol.sk alebo na telefónnom čísle +421 907 415 778.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám