analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru (ďalej len „analýza“) spracúva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“).

Výsledkom analýzy je:

a) posúdenie

 • nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
 • podmienok vykonania účinného zásahu a evakuácie osôb a majetku
 • vybavenia požiarneho úseku, objektu alebo priestoru požiarnotechnickými zariadeniami
 • výdatnosti zdrojov vody na hasenie požiaru a ochladzovanie 

b) určenie

 • najväčšej plochy predpokladaného požiaru výpočtom
 • prevereného času dojazdu prvých posilových hasičských jednotiek
 • potrebného množstva a druhu hasiacej látky na zdolávanie požiaru a na ochladzovanie
 • minimálneho početného stavu hasičskej jednotky potrebného na účinné zdolanie predpokladaného požiaru podľa bodu 1, ako aj požiadavky na jej materiálno-technické vybavenie
 • najkratšieho času na vykonanie účinného zásahu pri predpokladanom požiari podľa bodu 1

Ak zmenené pomery v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa majú vplyv aj na zmeny nebezpečenstva vzniku požiaru, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ analýzu upraví podľa reálnej situácie do troch mesiacov od vzniknutých zmien a predloží ju krajskému riaditeľstvu na schválenie.

Postup pri spracúvaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a jej obsah:

1. Pri spracúvaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru (ďalej len „analýza“) sa posudzuje jeden požiarny úsek, objekt alebo priestor, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom podnikania alebo s jej súhlasom právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba vykonáva činnosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v druhom bode, alebo súbor objektov, ktoré sú navzájom spojené technologickým zariadením, a objekty prepravy. Pri spracúvaní analýzy sa predpokladá, že ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, nemôže súčasne vzniknúť viac ako jeden požiar a stavy zamestnancov alebo členov hasičskej jednotky a hasičská technika, ktoré sa vzťahujú na určený objekt, postačujú aj na zdolanie požiaru v každom ďalšom objekte právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

2. Pri spracúvaní analýzy sa posudzuje požiarny úsek, objekt alebo priestor, v ktorom

 • je vysoké požiarne riziko a zložitá situácia pri vykonávaní zásahu a evakuácii osôb a majetku, alebo prevládajú v technologickom zariadení požiarneho úseku horľavé kvapaliny I. triedy a II. triedy nebezpečnosti alebo horľavé plyny, alebo z iného dôvodu je zložitá situácia pri vykonávaní zásahu a evakuácii osôb a majetku
 • je podľa druhu vykonávaných činností vysoké riziko vzniku požiaru

3. Vysoké požiarne riziko je najmä vtedy, ak priemerné požiarne zaťaženie vrátane sústredeného požiarneho zaťaženia je vyššie ako 180 kg.m-2 a hodnota pravdepodobnosti vzniku požiaru a jeho šírenie p1 > 2 alebo hodnota súčiniteľa horľavých látok je vyššia ako 0,9.

4. Zložitá situácia pri vykonávaní zásahu a evakuácii osôb a majetku v požiarnom úseku, objekte alebo v priestore je najmä vtedy, ak

 • sú dispozične zložité a neprehľadné
 • nemožno ich odvetrať od splodín horenia bez pomoci mobilných odsávacích zariadení by vstup alebo činnosť hasičov bez upozornenia na osobitný prevádzkový režim znamenala ohrozenie ich životov
 • riešenie stavebných konštrukcií alebo technologického zariadenia je ťažko rozoznateľné a umožňuje ľahké šírenie požiaru v nich sa vyskytujú nebezpečné látky
 • vyhotovenie únikových ciest z hľadiska kvality, počtu, dĺžky a šírky nevyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom platným v čase realizácie stavby alebo jej zmeny
 • predpokladá sa evakuácia náhradnými únikovými možnosťami alebo špeciálnou hasičskou technikou
 • osoby sa v objekte nachádzajú v nebdelom stave alebo v objekte sa nachádzajú osoby so zníženou schopnosťou pohybu je riziko rozšírenia požiaru na susedné objekty vzhľadom na odstupové vzdialenosti

5. Analýza sa skladá z dvoch častí, pričom

 • prvá časť opisuje skutkový stav v objektoch alebo priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ako aj ďalších subjektov, ktoré sa v jej objektoch alebo priestoroch nachádzajú, a to z hľadiska celkového zabezpečenia ochrany pred požiarmi vrátane posúdenia požiarneho rizika v jednotlivých požiarnych úsekoch, objektoch alebo v priestoroch, ich vybavenie požiarnotechnickými zariadeniami a zabezpečenie vody na hasenie požiarov; v tejto časti sa určí aj požiarny úsek, objekt alebo priestor s najnepriaznivejším hodnotením podľa druhého bodu
 • druhá časť obsahuje výpočet potrebného počtu zamestnancov alebo členov zaradených do hasičskej jednotky na vykonanie účinného zásahu pri zdolávaní požiaru v určenom objekte alebo súbore objektov, ako aj potrebu hasičskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov

6. Pri spracúvaní analýzy v jednotlivých požiarnych úsekoch, objektoch alebo v priestoroch sa posudzuje

a) horľavá látka, pričom sa zohľadňuje

 • jej projektované množstvo alebo skutočné množstvo v skladoch, technických zariadeniach a v technologických zariadeniach (ďalej len „technológia“)
 • fyzikálne vlastnosti
 • chemické vlastnosti
 • požiarne charakteristiky

b) technológia, pričom sa zohľadňuje

 • dokumentácia technológie, napríklad stanovisko vyhotovené špecialistom požiarnej ochrany, použitie postupu analýzy podľa technickej normy a dôsledkov porúch, použitie analýzy stromu poruchových stavov podľa technickej normy
 • reprezentatívne poruchové stavy technológie podľa technickej normy, napríklad poruchový stav spôsobený koróziou, nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou a z toho vyplývajúce nebezpečné miesta, z ktorých môže spracúvaná, používaná alebo vznikajúca látka prejsť z pracovného priestoru technológie do iného priestoru technológie, kde je jej prítomnosť nežiaduca, alebo do priestoru mimo technológie
 • aplikovanie plánovanej údržby a diagnostickej údržby technológie podľa technickej normy
 • spôsob začatia činnosti a ukončovania činnosti technológie,
 • použitie inertizácie prostredia, v ktorom sú v technológii horľavé látky; použitie flegmatizácie procesov

c) použitie požiarnotechnických zariadení podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona, vodných clôn alebo parných clôn; výdatnosť zdrojov vody na hasenie požiaru

d) úroveň riadiacich a kontrolných systémov technológie a ich vplyv na spoľahlivosť technológie

e) použitie ochranných opatrení technológie, napríklad poistné zariadenia chrániace komponenty pred deštrukciou pri náraste tlaku

f) iniciačné zdroje v technológii, napríklad horúce povrchy, mechanické iskry, statická elektrina, atmosférická elektrina, elektrické zariadenia

g) rozvoj požiaru, cesty jeho šírenia najmä po povrchu tuhých horľavých látok, horľavých kvapalín v technológii alebo v priestore mimo technológie a možnosti rozšírenia požiaru na susedné požiarne úseky, objekty alebo priestory

7. Výpočet potrebného počtu zamestnancov hasičskej jednotky na vykonanie účinného zásahu pri zdolávaní požiaru pre určený požiarny úsek, objekt alebo priestor, ako aj potrebnej hasičskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov sa vykonáva v súlade s platnou metodikou. Výpočtom sa zisťuje

 • predpokladaný rozvoj požiaru vzhľadom na prítomnosť horľavých látok a možnosť jeho šírenia na susedné požiarne úseky alebo objekty
 • najväčšia plocha predpokladaného požiaru v požiarnom úseku
 • stanovenie najkratšieho predpokladaného času voľného šírenia sa požiaru
 • množstvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie požiaru v čase ukončenia voľného šírenia sa požiaru
 • množstvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie požiaru pre čas normatívneho hasenia požiaru
 • počet zamestnancov alebo členov, vybavenie zásahovou základnou a špeciálnou hasičskou technikou a vecnými prostriedkami zabezpečujúcimi dodávku požadovanej hasiacej látky na miesto určenia
 • výdatnosť zdrojov vody použiteľných na hasenie požiaru a na ochladzovanie
 • predpokladané množstvo evakuovaných osôb a podmienky evakuácie
 • potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky na zabezpečenie najvyššej možnej ochrany zamestnancov
 • možnosť poskytnúť pomoc hasičskými jednotkami s dostatočným počtom zamestnancov alebo členov a s dostatočným vybavením hasičskou technikou

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám