Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Protipožiarna bezpečnosť staviebProstredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou - Špecialista požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách, či novostavbách - požiarny projekt.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb - je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.
Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) 
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb - projekt požiarnej ochrany.

Stavebný objekt z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musí - Protipožiarna bezpečnosť stavieb:
 • zabezpečiť na určitý čas požadovanú stabilitu a nosnosť
 • umožniť bezpečnú evakuáciu osôb
 • umožniť odvod tepla a splodín horenia
 • zabrániť šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe, alebo na inú stavbu
 • umožniť účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotke

Riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii obsahu:

 • členenie stavby na požiarne úseky
 • určenie požiarneho rizika
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
 • určenie požiadaviek na evakuáciu osôb a zvierat
 • určenie požiadaviek na únikové cesty
 • určenie odstupových vzdialeností
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení
 • určenie zariadení na zásah

Protipožiarna bezpečnosť stavieb sa dosahuje vhodným:

 • urbanistickým riešením
 • dispozičným riešením
 • konštrukčným riešením
 • materiálovým riešením
 • požiarne bezpečnostnými opatreniami
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám