Školenie o BOZP

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

  • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overať ich znalosti,
  • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
  • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.


Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenie pri nástupe zamestnanca do zamestnania, preradenia na inú pozíciu alebo pri zavedení novej technológie. Opakované oboznámenie sa musí vykonať najmenej raz za 3 roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.


Spoločnosť FIRECONTROL SAFETY je oprávnená organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Školenia vykonávame lektormi alebo prostredníctvom elektronického vzdelávania.


Ak máte záujem o školenie prostredníctvom e-learningu a chcete sa dozvedieť viac, prosím klinite TU.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám