Kontrola (revízia) hydrantov

Vykonávame pre našich zákazníkov kontroly hydrantov, v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

Meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku vykonávame nami vyrobenými meracími zariadeniami určenými priamo na tento účel.


Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ kontroluje:


a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
i) množstvo vody v nádrži,
j) nepriepustnosť nádrže.

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. c) až i).


O kontrole sa vyhotoví záznam,17) ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

Napriek tomu, že to vyhláška nevyžaduje, vieme v prípade záujmu zmerať aj maximálny prietok vonkajších nadzemných hydrantov. Poskytujeme službu Meranie maximálneho prietoku vonkajšieho hydrantu. Viac informácií sa dozviete kliknutím na tento link >>

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám