Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

Toto je písomná informácia o povinnostiach na úseku ochrany pred požiarmi (OPP), ktorých dodržiavanie je predmetom kontroly zo strany kontrolného orgánu (okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pri výkone štátneho požiarneho dozoru.

Dokumentácia
 • zabezpečiť vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentáciu OPP v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov
Projekt PO (riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby)
 • zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (zabezpečiť spracovanie projektu PO, resp. posúdenie protipožiarnej bezpečnosti pri zmene stavby, rekonštrukcii, zmene účelu využitia a pod.)
 • zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek
Preventívne protipožiarne prehliadky
 • zabezpečiť v objektoch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky (1x3mes., resp. 1x6mes., resp. 1x12mes.)
Miesta, činnosti, čas, podujatia
 • zabezpečiť plnenie opatrení na OPP na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Mimopracovný čas
 • zabezpečovať plnenie opatrení na OPP v mimopracovnom čase
Školenie a odborná príprava
 • zabezpečovať školenie všetkých a vedúcich zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch a osôb ubytovaných po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (1x24mes.) a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase (1x12mes.). Zabezpečiť odbornú prípravu protipožiarnych hliadok (1x12mes., resp. pred činnosťou alebo podujatím)
Hasiace prístroje
 • zabezpečiť kontrolu opravu a značenie hasiacich prístrojov (1x12mes., resp. 1x24mes.)
Hadicové zariadenia (požiarne vodovody)
 • zabezpečiť kontrolu, opravu a značenie hadicových zariadení a vonkajších požiarnych vodovodov a odstraňovať zistené nedostatky (1x12mes.)
Technické a technologické zariadenia
 • prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu
Elektrické zariadenia (EZ)
 • zabezpečiť protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí (vždy pri zmene prostredia v konkrétnom priestore)
 • zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok EZ a bleskozvodu a odstraňovať zistené nedostatky (tzv. revízie)
Požiarne uzávery (PU) – dvere, okná, klapky...
 • zabezpečiť akcieschopnosť PU a označovať PU
 • zabezpečiť vykonávanie kontroly (1x3mes., 1x6mes., 1x12mes.), preventívnej údržby (1x12mes., resp. podľa prevádzkových pokynov), prehliadky (1x12mes., resp. podľa prevádzkových pokynov, resp. bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe a po oprave) a opráv vrátane prehliadky (bez zbytočného odkladu po zistené poruchy)
 • zabezpečiť vedenie záznamov o údržbe, prehliadkach, kontrolách, zistených a odstránených poruchách a opravách PU
 • viesť sprievodnú dokumentáciu PU (certifikát, prevádzkové pokyny výrobcu, prevádzkový denník)
 • zabezpečiť preukázateľne školenie osoby zodpovednej za údržbu PU výrobcom PU. Alebo, ak výrobca PU nevykonáva školenie osoby zodpovednej za údržbu PU, zabezpečiť preukázateľne oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi
Komíny
 • zabezpečiť pravidelné kontroly a čistenia komínov (1x2mes, 1x4mes., 1x6mes., 1x12mes.)
 • zabezpečiť preskúšania komínov (v prípade pripojenia nového spotrebiča na komín, resp. zámena starého za nový spotrebič, príp. zmena typu spotrebiča)
Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
 • zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly najmenej raz za 12mes., ak výrobca, distribútor alebo dovozca neurčil kratšiu lehotu a odstraňovať zistené nedostatky
 • viesť sprievodnú dokumentáciu (osvedčenie o výrobku, prevádzkové pokyny, prevádzkový denník)
 • zabezpečiť údržbu zariadenia určenými osobami
Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • zabezpečiť vykonávanie kontrol EPS (denne, mesačne, štvrťročne, ročne) a odstraňovať zistené nedostatky
 • zabezpečiť vykonanie ročnej kontroly pri odovzdaní EPS do prevádzky
 • zabezpečiť vedenie sprievodnej dokumentácie EPS
 • zabezpečiť trvalú prevádzku EPS pracovníkom, ktorý je zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie
 • zabezpečiť poučenie pracovníkov (obsluhy) na obsluhu EPS a zaškolenie na denné, mesačné a štvrťročné kontroly
 • zabezpečiť riadne vedenie prevádzkovej knihy
 • zabezpečiť náhradné opatrenia z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany stavby, ak EPS nie je akcieschopná
Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)
 • zabezpečiť vykonávanie kontrol SHZ (denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) a odstraňovať zistené nedostatky
 • zabezpečiť kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti SHZ (po každom uvedení SHZ do činnosti a po oprave alebo po skúške stabilnej tlakovej nádoby). Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor (ŠPD)
 • zabezpečiť údržbu (bežná a prevádzková) a opravy SHZ
 • určiť osobu zodpovednú za prevádzkovanie SHZ, osobu poverenú údržbou SHZ a osobu poverenú obsluhou SHZ a zabezpečiť preukázateľné zaškolenie týchto osôb výrobcom, jeho splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštalovanie a opravy SHZ
 • zabezpečiť riadne vedenie prevádzkového denníka
 • zabezpečiť vedenie sprievodnej dokumentácie SHZ v štátnom jazyku
 • označovať jednotlivé časti SHZ a strojovňu SHZ
 • v čase dočasnej nefunkčnosti SHZ vykonať bez zbytočného odkladu náhradné opatrenia na zabezpečenie chráneného priestoru, ktoré prerokuje s orgánom vykonávajúcim ŠPD
Označovanie, prístup, voľnosť
 • označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov
Cvičný požiarny poplach
 • vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb
Požiar
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach vlastníctve, správe alebo v užívaní (využite možnosť požiarneho poplachu so zadymením)
Odborná spôsobilosť
 • zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám