Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zabezpečíme pre Vás a Vašich zamestnancov komplexné služby na úseku BOZP.

Technik požiarnej ochranyÚstava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 36 bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ustanovuje ju komplikovaný systém predpisov a nariadení na jej zaistenie. Základným zákonom tohto systému je Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súbor činností, vedúcich k zníženiu nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia a vytvoreniu bezpečného pracoviska pre zamestnancov.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktoré pomáhajú zamestnávateľom pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vstupný bezpečnostný audit
  • vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • pravidelnú aktualizáciu dokumentácie
  • pravidelné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • súčinnosť pri kontrolách Inšpektorátu práce
  • pravidelné kontroly stavu bezpečnosti na pracovisku
  • odborné poradenstvo
  • dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • zabezpečenie bezpečnostného a zdravotného značenia
  • ...

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám