Požiarna bezpečnosť stavieb

Stavebné konanie:

Projektová dokumentácia v stavebnom konaní sa člení na:
 • textovú časť
 • výkresovú časť


V textovej časti projektovej dokumentácie v stavebnom konaní sa preveruje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa jej druhu a účelu, a to najmä:

 • požiarnotechnická charakteristika stavby
 • určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov
 • technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií
 • obsadenie stavby osobami
 • riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat
 • určenie odstupových vzdialeností od stavby
 • vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
 • zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov
 • riešenie vykurovania a vetrania stavby
 • určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby
 • zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia - Požiarna bezpečnosť stavieb
 • posúdenie dokladov o vhodnosti použitia stavebných výrobkov

Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby sa preverujú najmä:
 • požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarne uzávery, povrchové úpravy stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň
 • únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku evakuácie, východy na voľné priestranstvo, evakuačné výťahy a požiarne výťahy
 • zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené samočinnými hlásičmi požiaru a ústredne signalizácie
 • spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie
 • stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod dymu a tepla
 • hasiace prístroje, odberné miesta, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody
 • požiarne rebríky a únikové rebríky, požiarne prostriedky a podobne
 • požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť a nástupné plochy na umiestnenie hasičskej techniky - Požiarna bezpečnosť stavieb
 • zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej dokumentácie

Výsledok stavebného konania je:
 • stavebné povolenie
 • súhlas s ohlásením stavby
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám