Dokumentácia civilnej ochrany

Plán evakuácie, plán ukrytia, plán záchranných prác a ostatná dokumentácia civilnej ochrany

Pôsobnosť, povinnosti a úlohy na úseku civilnej ochrany sú legislatívne vymedzené, je potrebné ich dlhodobo plánovať, oboznamovať a v pravidelných periódach precvičovať.

Z tohto dôvodu je potrebné vypracovať, viesť a aktualizovať dokumentáciu civilnej ochrany.

Medzi najdôležitejšie dokumenty patria:

  • Plán ochrany obyvateľstva - v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 92/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov;
  • Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia majú túto povinnosť v zmysle § 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 92/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov;
  • Plán evakuácie - sa vypracováva podľa § 15 vyhlášky č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii v platnom znení;
  • Plán ukytia - vypracováva sa v zmysle § 6 vyhlášky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov;
  • Plán záchranných prác - táto dokumentácia sa vedie v zmysle § 12 vyhlášky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov;
  • a ďalšie...

Civilná ochrana je upravená mnohými právnymi predpismi, z ktorých vyplýva potreba spracovať rôznu dokumentáciu, menovacie listy, určovacie listy a podobne. Dokážeme Vám zabezpečiť kompletné vypracovanie potrebnej dokumentácie. V prípade otázok nás pokojne kontaktujte.

Legislatíva na úseku civilnej ochrany:

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/20220226.html

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/7/

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/129/

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/387/20210119.html

Vyhláška č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/303/20120301.html

Vyhláška č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/328/20121101.html

Vyhláška č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/388/

Vyhláška č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/523/

Vyhláška č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek na zariadenia civilnej ochrany

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/532/20130101.html

Vyhláška č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/533/


Kontaktujte nás:  civilnaochrana@firecontrol.sk+421907415778

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám