Použitie hasiacich prístrojov

Použitie hasiacich prístrojov na hasenie požiarov podľa STN 92 0202-1:

Jedným z predpokladov účinného hasenia rozvíjajúcich sa požiarov je aj voľba vhodného hasiaceho prístroja najmä s ohľadom na jeho schopnosť zahasiť danú horľavú látku.

Podľa charakteru horľavých látok (zariadení, stavebných konštrukcií a pod.) sa používajú hasiace prístroje s náplňou hasiacich látok, ktorých hasiaca účinnosť je najefektívnejšia a ktorých použitie nezvyšuje ďalšie riziká (zdravotné, hygienické, bezpečnostné, nepriame škody zničením zahasených látok, výbušné alebo toxické splodiny a pod.).

Stavby alebo ich časti sa vybavujú hasiacimi prístrojmi. Optimálny počet, druh a rozmiestnenie hasiacich prístrojov sa určí podľa pôdorysnej plochy a charakteru prevádzky.

Počet hasiacich prístrojov sa určuje v závislosti od celkového ekvivalentného množstva hasiacej látky, druhu, prípadne druhov hasiacich prístrojov.

Do celkového počtu hasiacich prístrojov sa nezapočítavajú prístroje s náplňou do 2kg.

Ak je stabilným hasiacim zariadením chránený celý požiarny úsek okrem plôch bez požiarneho rizika, môže sa celkové ekvivalentné množstvo hasiacich látok Mc zmenšiť o 25%.
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám