Požiar

PožiarPožiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Priebeh požiaru je charakterizovaný viacerými chemickými a fyzikálnymi javmi, ktoré navzájom súvisia.

Základné javy a procesy, ktoré sa vyskytujú pri každom požiari sú:
 • chemická reakcia horenia
 • uvoľňovanie a prenos tepla
 • vznik a šírenie produktov horenia
 • výmena plynov
Rozvoj požiaru je proces spojený so zväčšením plochy horenia a zvýšením rýchlosti odhorievania.

Požiar sa môže šíriť:
 • do začiatku jeho hasenia (voľné šírenie)
 • v procese hasenia
Šírenie požiaru môže byť:
 • kruhové
 • uhlové
 • priame
Rozvoj požiaru závisí od:
 • množstva horľavej látky (požiarne zaťaženie)
 • chemických vlastností horľavých látok
 • zvláštností výmeny plynov (výbuchy)
 • chovania sa stavebných konštrukcií
 • dispozície objektu (členenie na požiarne úseky)
 • poveternostných podmienok (vonkajšie, vnútorné požiare)
 • podmienok prenosu tepla, ktoré vzniká pri horení
 • vybavenia objektu požiarnotechnickými zariadeniami
Pásma požiaru:
 • pásmo zapálenia
 • pásmo tepelného účinku
 • pásmo horenia
 • pásmo zadymenia
Pásmo horenia: je pásmo, kde prebieha vlastné horenie.
Pásmo zadymenia: je pásmo v blízkosti pásma horenia, v ktorom je koncentrácia dymu taká, že výrazne znižuje viditeľnosť a ohrozuje zdravie ľudí.
Dym je zmes vzduchu a splodín horenia.

Splodiny horenia môžu byť:
 • pevné (uhlík, popolček a pod.)
 • plynné (oxid uhličitý, vodná para, dusík, oxid uhoľnatý a pod.)
Pri požiari môžu horieť spoločne toxické aj netoxické materiály a pritom vznikajú splodiny horenia, ktorých množstvo je závislé od chemického zloženia a množstva horľaviny, teploty, výmeny plynov a iných parametrov, ktoré sťažujú určenie splodín horenia pri konkrétnom požiari. Množstvo a zloženie splodín horenia môžeme určovať len orientačne.

Hustotu zadymenia rozdeľujeme na:
 • veľká (viditeľnosť do 3 m)
 • stredná (viditeľnosť od 3 do 6m)
 • slabá (viditeľnosť od 6 do 12m)
Splodiny horenia sa pohybujú, ak existuje rozdiel tlaku medzi dvoma miestami vo vnútri objektu.

Splodiny horenia sa pohybujú vplyvom:
 • tepla vznikajúceho pri požiari
 • rozdielu teplôt vo vnútri a mimo objektu
 • vykurovacieho a vetracieho systému v budove
 • tlakového rozdielu vytváraného vetrom
 • netesnosti konštrukcií objektu (napr. okná, dvere, svetlíky a pod.)
Vo viacpodlažných objektoch vzniká tzv. komínový účinok („efekt“).

Ostatné činitele ovplyvňujúce pohyb splodín horenia:
 • druh, množstvo a rýchlosť odhorievania horľavých látok
 • teplota splodín horenia (s rastúcou teplotou v uzavretých priestoroch rastie tlak a objem plynov)
 • rozdiel teploty vo vnútri objektu a teploty vonkajšieho vzduchu (s rastúcou výškou objektu a rastúcou teplotou plynov sa zvyšuje tzv. komínový účinok)
 • smer a rýchlosť vetra (cez otvory v objekte)
 • geometrické pomery (veľkosť a výška) priestoru
Pri horení vzniká teplo, ktoré sa odovzdáva do pásma horenia a mimo pásma horenia. Teplo šíriace sa mimo pásmo horenia napomáha šíreniu požiaru.

Teplo sa môže šíriť:
 • vedením (je to prenos tepla nosnými a deliacimi konštrukciami)
 • prúdením (zohriaty vzduch a splodiny horenia zväčšujú pri konštantnej hmotnosti svoj objem, čím sa zmenšuje ich hustota a sú chladnejšími vrstvami vzduchu vytláčané smerom nahor)
 • sálaním (je to infračervené žiarenie, ktoré sa šíri priamočiaro, rovnako na všetky strany)
Rozvoj požiaru je proces spojený so zväčšením plochy horenia a zvýšením rýchlosti odhorievania.

Plocha požiaru je plocha, ktorá je v danom okamihu zachvátená požiarom a závisí od lineárnej rýchlosti šírenia požiaru, formy a času.

Čelo požiaru je časť obvodu plochy horenia, kde lineárne rýchlosti šírenia horenia sú najväčšie.

Obvod požiaru je obvod plochy horenia v danom časovom okamihu. Závisí od rýchlosti šírenia požiaru, formy a času.

Zväčšenie plochy horenia sa charakterizuje rýchlosťou jej rastu, alebo prírastkom plochy horenia za časovú jednotku.

Rýchlosť rastu obvodu požiaru sa určuje z geometrickej formy požiaru a závisí od lineárnej rýchlosti šírenia horenia a od času.

Rýchlosť odhorievania je úbytok hmotnosti horľavej látky za časovú jednotku z hľadiska charakteru horľavých látok (druh, tvar, rozmer, zoskupenie a uloženie, možnosť povrchového šírenia plameňa).
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám