GLS

S1x30T

S1x30T

Pojazdný hasiaci prístroj s označením S 1x30T je naplnený stlačeným CO2 o hmotnosti 30kg. Hasiaci prístroj je vhodný na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B, C a možno ho použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m. Hasiaci prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C. hasiaci prístroj - S 1x30T


Cenovú ponuku zasielame na vyžiadanie.
Zistiť cenu

Objendávací kód: 027
Použitie: B, C
Názov: snehový
Výška (mm) 1880
Váha (kg) 126
? nádoby (mm) 204
Hasivo CO2 - 30kg
Hnací plyn CO2
Pracovný tlak (bar) -
Na požiare triedy B, C
Rozsah (°C) -20 až +60
Hmotnosť hasiva 30kg
Doba činnosti (s) 60


Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Požiarnici hasiace prístroje podľa spôsobu transportu členia na:

  • prenosné hasiace prístroje
  • pojazdné hasiace prístroje
Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia podľa požiarnikov na:

  • penové
  • práškové
  • CO2
HASIACE PRÍSTROJE - ICH POUŽITIE NA HASENIE POŽIAROV
HASIACE PRÍSTROJE - ICH UMIESTNENIE V STAVBE

a Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma
b Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode
c Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

Servis hasiacich prístrojov sa vykonáva v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám