GLS

S1x10

S1x10

Pojazdný snehový hasiaci prístroj s označením BILLI10 - CO2 je naplnený oxidom uhličitým o hmotnosti 10 kg. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom, používa sa na hasenie požiarov látok B a možno ho použíť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m. Hasiaci prístroj pracuje v teplnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.


Cenovú ponuku zasielame na vyžiadanie.
Zistiť cenu
Objendávací kód: 025
Použitie: B
Názov: pojazdný CO2
Výška (mm) 1040
Váha (kg) 30,63
priemer nádoby (mm) -
Hasivo CO2 - 10kg
Hnací plyn -
Pracovný tlak (bar)
Na požiare triedy 89B
Rozsah (°C) -20 až +60
Hmotnosť hasiva 10kg
Doba činnosti (s)


Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Požiarnici hasiace prístroje podľa spôsobu transportu členia na:

  • prenosné hasiace prístroje
  • pojazdné hasiace prístroje
Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia podľa požiarnikov na:

  • penové
  • práškové
  • CO2
HASIACE PRÍSTROJE - ICH POUŽITIE NA HASENIE POŽIAROV
HASIACE PRÍSTROJE - ICH UMIESTNENIE V STAVBE

a Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma
b Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode
c Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

Servis hasiacich prístrojov sa vykonáva v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám