Politika IMS a certifikácia spoločnosti (ISO 9001)

FIREcontrol s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v dodávke, montáži a služieb v oblasti aktívnych a pasívnych protipožiarnych systémov a v oblasti servisných služieb a predaja tovarov požiarnej ochrany v rôznych formách od roku 1999.

Od začiatku jej pôsobenia je hlavným strategickým cieľom spoločnosti je trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov, s ohľadom na požiadavky vyplývajúce zo špecifík každého konkrétneho zákazníka s dodržiavaním požiadaviek legislatívy, založených na vysokej úrovni znalostí a skúseností zamestnancov spoločnosti a ich udržiavanie na špičkovej úrovni. Cieľom je neustále zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb, systému kvality a zlepšovanie schopnosti pohotovo reagovať na vývoj trhu a meniace sa prostredie, ako aj dosahovanie spokojnosti zamestnancov, minimálnu fluktuáciu ako aj neustále sa zlepšovanie vo všetkých oblastiach integrovaného manažérstva kvality (IMS).


Na splnenie deklarovaných záväzkov spoločnosti v oblasti zabezpečenia kvality sa spoločnosť FIREcontrol s. r. o. riadi nasledovnými princípmi:

 • Trvalo udržateľný rast spoločnosti, jej úspešný rozvoj a optimalizáciu podnikateľských aktivít dosiahnuť fungujúcim, neustále sa zlepšujúcim integrovaným manažérskym systémom a aktívnym zapojením všetkých zamestnancov do procesu trvalého zlepšovania IMS,
 • Spokojnosť zákazníka, zamestnanca a zainteresovanej strany je najvyššou prioritou,
 • Dosahovanie kvality vo všetkých aktivitách spoločnosti,
 • Neustále zlepšovanie IMS, minimalizácia strát z nekvality a následnej reklamácie služieb a tovarov,
 • Výber zodpovedných a kvalitných dodávateľov tovarov a externých služieb,
 • Rešpektovanie požiadaviek trhu a zákazníka,
 • Zhoda s právnymi a inými požiadavkami súvisiacimi s IMS a s činnosťou spoločnosti,
 • Prevencia vzniku úrazov, pozitívne ovplyvňovanie zmluvných partnerov a zvyšovanie povedomia všetkých zamestnancov v rámci IMS.
 • Podpora otvorenej komunikácie, plne využívanie a rozvíjame tvorivého potenciálu našich zamestnancov, vzdelávaním podporiť ich osobný a profesijný rast, odbornosť a zručnosti,
 • Riadenie a monitorovanie kľúčových procesov na zabezpečenie vysokej kvality služieb a kontrola efektívnosti využívania nákladov,
 • Udržiavanie dobrého mena spoločnosti kompetentným a kvalifikovaným prístupom všetkých zamestnancov.


Politika IMS je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti a je verejne dostupná. Politika IMS je preskúmavaná raz ročne za účelom potvrdenia jej pokračujúcej vhodnosti, alebo stanovenia potrebných zmien.

V Bratislave dňa 27.4.2023

Róbert Ladecký

konateľ spoločnosti


certifikát spoločnosti >>

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám