Požiare lítiových batérií a ich hasenie

Lítium-iónové  batérie sú zdrojom energie pre mnoho zariadení  - hodinky, elektrické cigarety, hračky, telefóny, laptopy, drony, elektrické kolobežky, elektrické bicykle, ručné náradie – vŕtačky, záhradné náradie – nožnice, kosačky, manipulačná technika – paletové a vysokozdvižné vozíky, elektromobily... Viacerí výrobcovia majú zverejnené karty bezpečnostných údajov (KBU, SDS Safety Data Sheet) o lítium-iónových batériách. Obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach batérií a ich zložkách, o správnom nakladaní, odporúčania pri požiari, úniku elektrolytu a podobne. Všetky uvádzajú základnú dôležitú informáciu – tieto výrobky nie sú nebezpečné, sú to uzavreté jednotky, ktoré v prípade správneho zaobchádzania nie sú nebezpečné. Nebezpečenstvo hrozí ak sa s batériou zaobchádza nesprávne. 

Podľa informácie na "www.batteryuniversity.com" sa v súčasnosti používa viac ako miliarda mobilných telefónov a prenosných počítačov pričom počet nehôd je malý. Nehody sa vyskytujú približne v pomere 1 z 1 000 000. Iné zdroje uvádzajú pomery až 1 z 40 000 000. Pre porovnanie "www.en.wikipedia.org/wiki/Lightning_strike" uvádza pravdepodobnosť zásahu bleskom počas života približne 1 ku 60 000.

Sú batérie problém?

 • Batérie uskladňujú veľké množstvo energie v malom objeme.
 • Elektrolyt v batérii je horľavá látka uzavretá v pevnom obale.
 • Používanie batérií inak ako určeným spôsobom môže byť nebezpečné. Dôležité je nevystaviť lítium iónovú batériu niektorej z týchto  podmienok :

1. tepelné preťaženie

2. elektrické preťaženie

3. mechanické poškodenie batérie (prepichnutie, zlomenie, rozbitie batérie)

Ak je batéria vystavená jednej z hore uvedených podmienok môže dôjsť k jej poškodeniu  s tepelným rozkladom elektrolytu, rozpadu separátora oddeľujúceho kladný a záporný pól batérie s následkom skratu a nárastu teploty, tlaku a jeho uvoľnenia explóziou horúcich pár, ich horením a rozmetaním častí batérie do okolia. Batéria je spravidla tvorená z viacerých článkov uložených pri sebe (ich počet závisí od kapacity batérie). Teplo, ktoré vzniká pri poškodení jedného článku v batérii sa šíri na ostatné a postupne môže dôjsť k výbuchu všetkých článkov batérie.

Bezpečnostné odporúčania:

 • Kupujte a používajte len certifikované výrobky od dôveryhodných predajcov.
 • Vždy používajte batériu určenú pre konkrétne zariadenie.
 • Dodržujte pokyny výrobcu batérie/zariadenia.
 • Používajte nabíjačku dodanú so zariadením, alebo odporúčanú výrobcom.
 • Pri nabíjaní nezakrývajte nabíjačku ani nabíjanú batériu/zariadenie. Pri nabíjaní vzniká teplo, ktoré sa musí odvádzať do okolia. (nenechávať mobil pod vankúšom, nabíjačka notebooku nezakrývať dekou,...).
 • Nenabíjajte batériu/zariadenie keď je už nabité. Batérie sú síce vybavené ochranou proti prebitiu ale môže zlyhať. (nočné nabíjanie mobilov pri posteli).
 • Používajte zariadenie/batériu len v rozsahu teplôt určených výrobcom (spravidla 0 – 45OC).
 • Nenechajte nabíjať batériu na priamom slnku.
 • Nenechávajte batérie za sklom auta na slnku.
 • Nenabíjajte úplne vybitú batériu za nízkych teplôt, môže dôjsť k jej poškodeniu.
 • Zabráňte skratovaniu batérie spojením oboch pólov batérie.
 • Nepoužívané batérie skladujte nabité v rozsahu 30-60% bez horľavých látok v ich blízkosti.
 • Na dlhodobé uskladnenie batérií, uskladnenie batérií vo väčšom množstve využitie špeciálne obaly, skrine, sklady vyvinuté na tento účel.


Znaky problému:

 • vydutá batéria,
 • dymenie z batérie,
 • praskanie, sykot z batérie,
 • horúca batéria/zariadenie,
 • zmena farby povrchu (následkom tepla).


Odporúčania pri požiari

Ak zistím znaky ako napr. horúca batéria, vydutie – zmena tvaru, zmena farby, zápach, uvoľňovanie plynov – dymenie z batérie je potrebné okamžite ukončiť nabíjanie a batériu/zariadenie odstrániť z dosahu horľavých látok v okolí. Pri uvedených znakoch je pravdepodobné, že dochádza k nárastu tlaku a teploty vnútri batérie a dôjde k výbuchu článku batérie, nie je jasné koľko článkov je poškodených ani ako rýchlo dôjde k výbuchu a horeniu, je predpoklad, že k tomu môže dôjsť veľmi rýchlo.  Ak k výbuchu a horenie ešte neprišlo, po okamžitom odpojení nabíjania treba zabrániť negatívnym dosahom prípadného výbuchu na okolie.

Ak je batéria/zariadenie malé je možné ho prekryť hasiacou dekou, prípadne celú batériu zabaliť do hasiacej deky a ak je to možné vyniesť ju na voľné priestranstvo. Pri vynášaní si môžeme pomôcť napríklad lopatou. Improvizovane môžeme použiť aj hrniec s pokrievkou, alebo kovové vedro, plech na pečenie. Dôležité aby sme horúcu batériu hroziacu výbuchom a požiarom prekryli, nosili v nádobách, krytoch z nehorľavého materiálu.  Ak batéria pri nabíjaní začne dymiť, alebo horieť a vy sa nenachádzate pri nej, potom na hroziaci požiar vás dokáže upozorniť samočinný hlásič dymu. Je to malé zariadenie, ktoré je vybavené dymovým senzorom. Hlásič pri zistení prítomnosti dymu spustí hlasný zvukový alarm a upozorňuje na požiar. Vy sa viete dozvedieť o vznikajúcom požiari skôr ako bez neho a zabrániť väčším škodám. Aj veľký požiar vzniká z malého, aj horiaca batéria z mobilného telefónu dokáže pri horení uvoľniť dostatok energie na zapálenie horľavých látok v jej okolí. Na hasenie malých batérií/zariadení je vhodný hasiaci sprej určený na hasenie Iítium-iónových batérií. Aj malý požiar treba oznámiť na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre potreby evidencie a zisťovanie príčin vzniku. Ak požiar nemáte uhasený, je niekto zranený, alebo nadýchaný dymu volajte tiesňovú linku 150 alebo 112. Podľa §14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi patrí medzi povinnosti fyzických osôb okrem iného aj oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní.

Väčšia batéria predstavuje väčšie riziko. Uskladňuje viac energie, obsahuje viac horľavých látok, skladá sa z väčšieho počtu článkov, články môžu mať väčší objem,... Nafúknutá, dymiaca horúca batéria napr. od elektrobicykla či elektrickej kolobežky  predstavuje veľké nebezpečenstvo pre osoby v jej blízkosti. V každom prípade je dôležité batériu odpojiť od nabíjania. Ak je to možné prekryte takúto batériu hasiacou dekou a ak je to možné vytlačte bicykel/kolobežku na voľné priestranstvo. Ak nastal tepelný rozklad v niektorom článku batérie je pravdepodobný výbuch/požiar článku. Ak to podmienky na mieste umožňujú môžete použiť prenosný hasiaci prístroj, najvhodnejšie je použiť hasiaci prístroj priamo určený na hasenie lítium-iónových batérií, použitie iného typu prenosného  hasiaceho prístroja nemusí byť dostatočne účinné.

Ak nie je možné batériu dostať na voľné priestranstvo alebo je hasenie neúčinné je potrebné okamžite opustiť byt, dom, budovu. Zalarmujte susedov. Volajte hasičov na tiesňovú linku 150, alebo 112. Vždy zatvorte dvere na miestnosti v ktorej je požiar aj všetky dvere medzi miestnosťami. Zabránite šíreniu požiaru do ostatných miestností.

V prípade hroziaceho požiaru veľkej batérie vo vysokozdvižnom vozíku alebo v aute je potrebné okamžite volať hasičov na tiesňovej linke 150, alebo 112. Pri začínajúcom požiari je možné použiť hasiaci prístroj priamo určený na hasenie lítium-iónových batérií. Avšak v prípade poškodenia viacerých článkov batérie uzavretých v obale batérie dokážete hasiť len plamene z vonkajšej strany obalu batérie, nezastavíte prehrievanie článkov batérie vnútri obalu. Na obmedzenie šírenia sa požiaru a na hasenie okolitých horľavých materiálov je možné použiť dostupné hasiace prostriedky – prenosné hasiace prístroje a vnútorné hydranty. Pozor vodou sa nesmie hasiť žiadne zariadenie pod elektrickým prúdom. Pre zmiernenie následkov požiaru, spomalenie jeho šírenia na okolité horľavé látky (napr. zaparkované susedné autá, prípadne horľavý materiál v sklade v prípade horiacej batérie vysokozdvižného vozíka) je možné použiť nehorľavú kryciu plachtu na  auto alebo vysokozdvižný vozík s dymiacou/horiacou batériou. Tieto plachty je možné použiť aj na horiace auto, alebo vozík ale podmienky v bezprostrednej blízkosti požiaru vám to nedovolia.

Hasiči sú vybavení ochrannými prostriedkami na pohyb v zadymenom prostredí a výbavou na zdolávanie požiarov. Čím skôr ich zavoláte, tým skôr prídu a škody budú menšie.

Odporúčania po požiari

 • Ak aj malý požiar zvládnete sami vždy volajte hasičov, je to vaša povinnosť podľa §14 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
 • Ak bol požiar v miestnosti vyvetrajte, dym obsahuje jedovaté splodiny horenia a sadze, treba čo najskôr vyvetrať, aby zložky dymu nenasiakli do pórovitých materiálov (závesy, čalúnenie, tapety, steny, potraviny, oblečenie).
 • Ak batéria už ďalej neslúži svojmu účelu stáva sa odpadom, nebezpečným odpadom. Aj v prípade ak došlo k jej poškodeniu bez požiaru, alebo s požiarom.
 • Batéria obsahuje nebezpečné látky a mala by skončiť na zbernom mieste nebezpečného odpadu.
 • Pri manipulácii s poškodenou batériou používajte ochranné rukavice.
 • Na prepravu poškodenej batérie na zberné miesto nebezpečného odpadu použite nehorľavý obal.Odkazy na niekoľko správ o požiaroch lítium-iónových batérií ktoré sa stali na Slovensku alebo v Česku.

https://www.minv.sk/?aktuality_TT&sprava=poziar-mobilneho-telefonu-galanta-17-5-2022

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22088778/na-zimnej-horel-byt-na-vine-je-prehriatie-notebooku.html

https://www1.pluska.sk/krimi/zene-zacala-posteli-horiet-powerbanka-hasici-museli-evakuovat-cely-panelak

https://www.aktuality.sk/clanok/vt31z3m/poziar-kolobezka-v-plamenoch-ceski-hasici-zverejnili-poucne-video/

https://www.pozary.cz/clanek/76980-i-elektronicka-cigareta-byva-pricinou-vzniku-pozaru-v-ostrave-explodoval-jeji-akumulator-pri-nabijeni/

https://www.pozary.cz/clanek/210206-technicka-zavada-baterie-zpusobila-pozar-v-prodejne-elektrokol-v-nehvizdech/


Odkazy na niekoľko videí požiarov lítium-iónových batérií:

https://www.youtube.com/watch?v=HBUGEFErXxA

https://www.youtube.com/watch?v=fABWETwpTOw

https://www.youtube.com/watch?v=wY6jnL3oUDw

https://www.youtube.com/watch?v=7hZY8Y6DRlA


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám