Ako často robiť revízie / Pravidelné revízie zariadení - povinnosti podnikateľa / zamestnávateľa

Zamestnávateľ, resp. prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení ("revízie"), ktoré má na svojom pracovisku alebo vo svojich priestoroch. Táto problematika je relatívne komplikovaná, nakoľko zariadenia sa rozdeľujú podľa svojho druhu, charakteru, výkonu, zdroja pohonu, nebezpečnosti, atď. Preto sme pre vás pripravili prehľadnú tabuľku s najčastejšie vyskytujúcimi sa zariadeniami, ich zatriedením a údajom, ako často je potrebné privolať revízneho technika.

Úvodom však trochu z teórie:

Pojem "revízny technik" - hovorové označenie akejkoľvek odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonáva kontrolu bezpečnosti technického zariadenia;

Pojem "revízia" - hovorové označenie akejkoľvek kontroly, prehliadky alebo skúšky;

Kontrola stavu bezpečnosti sa vykonáva:

  • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou;
  • skúškami u výrobcu technického zariadenia;
  • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou;
  • revíziou a kontrolou;
  • inými prehliadkami a opravou.

Jednotlivé druhy kontroly zahŕňajú rôzne kroky, vyžadujú rôzne odborné spôsobilosti a vykonávajú sa v rôznych termínoch. Napríklad osobný výťah musí mať odbornú prehliadku každé 3 mesiace, zatiaľ čo odborná skúška sa vykonáva raz za 3 roky. Pre zjednodušenie nášho prehľadu budeme uvádzať nie lehoty, ale ako často je potrebné privolať revízneho technika - predpokladáme teda, že revízny technik už bude vedieť, ktorý úkon, resp. kontrolu je potrebné vykonať a upozorní vás na to.

Kontroly sa vykonávajú už počas samotnej výroby, po montáži, pred uvedením do prevádzky, po uvedení do prevádzky po oprave alebo odstávke a počas prevádzky, v našom prehlade budeme hovoriť len o periódach počas prevádzky.

Problematika je teda veľmi obsiahla, vyžaduje znalosť technických zariadení v konkrétnej prevádzke, ich parametre a zatriedenie. Preto nie je možné zostaviť jeden prehľad pre všetky zariadenia. Zo skúsenosti sme ale pripravili nasledujúcu tabuľku, pre tie najbežnejšie sa vyskytujúce zariadenia a údajom, ako často je nevyhnutné privolať "revízneho technika", ktorý už určí druh kontroly.

Právna / technická norma

Názov

Druh

Ako často volať revízneho technika?

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 5

tlaková nádoba s tlakom vyšším ako 0,2 MPa s objemom nad 10 litrov

A - a

raz za 6 mesiacov

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 5

tlaková nádoba s tlakom vyšším ako 0,05 MPa

B - b

raz za 1 rok

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 7

osobný výťah

A – c – 1.

raz za 3 mesiace

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 7

zdvíhacie ústrojenstvo motorového vozíka

B - b

TPV ⃰

(obvykle raz za 1 rok)

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 7

zvislá posuvná brána s výškou zdvihu nad 2,7 m

B - f

TPV ⃰

(obvykle raz za 1 rok)

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

elektrická inštalácia

murovaná obytná a kancelárska budova

raz za 5 rokov

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

elektrická inštalácia

škola, škôlky, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie

raz za 3 roky

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

elektrická inštalácia

výšková budova, priestory na zhromažďovanie viac ako 250 osôb

raz za 2 roky

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

elektrická inštalácia

objekt z horľavých materiálov C až F

raz za 2 roky

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

elektrická inštalácia

pojazdný a prevozný prostriedok

raz za 1 rok

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

elektrická inštalácia

dočasná elektrická inštalácia

raz za 6 mesiacov

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

bleskozvod

hladina ochrany I a II

(nemocnice, školy, obchody,...)

raz za 2 roky

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

bleskozvod

hladina ochrany III a IV

(obytné domy, rodinné domy,...)

raz za 4 roky

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8

bleskozvod

objekt s nebezpečenstvom výbuchu

raz za 1 rok

STN 33 1610

elektrické spotrebiče

držané v ruke alebo prenosné

(detailne určí revízny technik)

raz za 1 rok

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 10

regulácia plynu do 0,4 MPa

B - f

raz za 1 rok

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 10

rozvod plynu

B - g

raz za 3 roky

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 10

plynový kotol od 5 kW do 0,5 MW

B - h

raz za 1 rok

Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20

komín

pripojený spotrebič do 50 kW, na tuhé alebo kvapalné palivo

raz za 4 mesiace

Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20

komín bez vložky

pripojený spotrebič do 50 kW, na plynné palivo

raz za 6 mesiacov

Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20

komín s vložkou

pripojený spotrebič do 50 kW, na plynné palivo

raz za 12 mesiacov

Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20

komín

pripojený spotrebič nad 50 kW, na tuhé alebo kvapalné palivo

raz za 2 mesiace

Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20

komín

pripojené spotrebiče nad 50 kW, na plynné palivo

raz za 6 mesiacov

Vyhláška č. 699/2004 Z. z., § 15

zariadenia na dodávku vody

nadzemný a podzemný hydrant, hadicové zariadenia

raz za 12 mesiacov

Vyhláška č. 478/2008 Z. z., § 9

požiarne uzávery

preventívna prehliadka a údržba

raz za 12 mesiacov

Vyhláška č. 478/2008 Z. z., § 11

požiarne uzávery

kontrola požiarneho uzáveru

pri preventívnej prehliadke

Odkaz na legislatívu:

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Vyhláška č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Upozorňujeme, že uvedené má len odporúčací charakter, detailne so všetkými súvisiacimi lehotami a ostatnými povinnosťami zamestnávateľa, resp. prevádzkovateľa vám pomôže váš bezpečnostný technik. V prípade záujmu o konzultáciou alebo spoluprácu nás prosím kontaktujte.

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám