Núdzové osvetlenie - prevádzka a kontrola.

V následujúcom článku Vám prinášame vymedzenie pojmov a zhrnutie povinností prevádzkovateľa núdzového osvetlenia.

VYMEDZENIE POJMU POŽIARNE ZARIADENIA – NÚDZOVÉ OSVETLENIE

Podľa §2 ods.4 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.“

KONTROLA NÚDZOVÉHO OSVETLENIA (§13 ods.1)

Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia – núdzové osvetlenie zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek vedených v prevádzkových pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy.

OBSAH, ROZSAH A SPÔSOB KONTROLY NÚDZOVÉHO OSVETLENIA (§13 ods.2)

Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia, prevádzkovateľ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu1) najmä

 1. celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
 2. úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
 3. stavu náhradného zdroja elektrickej energie2).

1)Núdzové osvetlenie je elektrickým zariadením, preto ho môže kontrolovať len osoba s odborným vzdelaním.

2)Stav náhradného zdroja elektrickej energie, t.j. autonómnosť svietidla je doba prevádzky svietidla v núdzovom režime, spravidla 1, 2 alebo 3 hod.

OPRAVA A ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV NÚDZOVÉHO OSVETLENIA (§13 ods.3)

Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia – núdzové osvetlenie bez zbytočného odkladu zabezpečí opravu a odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili jeho kontrolou.

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA NÚDZOVÉHO OSVETLENIA (§13 ods.4)

Súčasťou požiarneho zariadenia – núdzové osvetlenie je priložená sprievodná dokumentácia

 1. doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností alebo doklady o overení zhody vlastností podľa osobitných predpisov,

ROZDELENIE NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL A SPÔSOB ICH KONTROLY

 1. núdzové svietidlá pre trvalé/netrvalé1) osvetlenie so zabudovaným akumulátorom bez funkcie AUTOTEST

Kontrola: možná len vizuálne. Všetky svietidlá sa  musia zapnúť do núdzového režimu (vypnutím ističov) s napájaním z batérii tak, že sa simuluje prerušenia napájania normálneho osvetlenia s úplným predpísaným trvaním skúšky podľa údajov výrobcu (spravidla 1, 2 alebo 3 hod.),  aby sa zistilo či každé svietidlo svieti.

 1. núdzové svietidlá pre trvalé/netrvalé1) osvetlenie so zabudovaným akumulátorom s funkciou AUTOTEST

Kontrola: AUTOTEST pravidelne automaticky (spravidla raz za 7 dní, resp. raz za mesiac) diagnostikuje funkčnosť akumulátora, žiarivky a elektronických obvodov krátkou simuláciou výpadku elektrickej energie (krátky test). Test stavu komponentov (najmä kapacity akumulátora) a funkcií svietidla je uskutočňovaný AUTOTESTOM pravidelne automaticky (spravidla raz 6 mes., resp. raz za 12 mes.) a to v časovom úseku, ktorý sa rovná deklarovanej autonómnosti svietidla pri výpadku elektrickej energie. Počas testu sú mikropočítačom porovnávané namerané hodnoty voči referenčným, ktoré sú uložené v jeho pamäti (komplexný test). Výsledky skúšok sú signalizované kombináciou dvoch, resp. troch LED kontroliek.

 1. núdzové svietidlá pre trvalé/netrvalé osvetlenie so zabudovaným akumulátorom s funkciou CENTRALTEST

Kontrola: nadstavbu funkcie AUTOTEST tvorí CENTRALTEST pre centrálnu informáciu o poruche v sledovanej skupine svietidiel. Centrálna testovacia elektronická jednotka je určená pre centrálne diagnostikovanie / testovanie stavu núdzového systému. Každé jednotlivé núdzové svietidlo je vybavené komunikačným sériovým rozhraním a má priradenú svoju identifikačnú adresu.

 1. núdzové svietidlá napájané  z centrálneho zdroja (napr. centrálnej akumulátorovne alebo centrálneho agregátu)

Kontrola: spôsobom podľa bodu 1, 2, resp. 3.

_____________________________________________________________________________

1) NÚDZOVÉ SVIETIDLÁ PRE TRVALÉ/NETRVALÉ OSVETLENIE

 1. Svietidlo pre trvalé núdzové osvetlenie pracuje v dvoch režimoch:
 1. prevádzkový režim je pri neprerušenom napájacom napätí, kedy je možné ho ovládať vypínačom a používať ho na bežné osvetlenie
 2. druhý režim je pri prerušenej dodávke elektrickej energie a svietidlo automaticky prechádza do núdzového režimu.
 1. Svietidlo pre netrvalé núdzové osvetlenie je v prevádzke iba pri prerušenej dodávke elektrickej energie (núdzový režim).

AUTOR: Ján Milata, TPO

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám