Civilná ochrana - poskytujeme služby CO

Čo je civilná ochrana?


Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok, utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Koho sa týkajú povinnosti na úseku civilnej ochrany?


Zákon o civilnej ochrane ustanovuje povinnosti pre:

  • obce,
  • právnické osoby,
  • fyzické osoby - podnikatelia.

Obce, resp. obecné úrady majú širokú škálu povinností na úseku civilnej ochrany, nakoľko sú súčasťou pôsobnosti orgánov štátnej správy. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok sú povinní riešiť a plniť viaceré úlohy na úseku civilnej ochrany. Povinnosti súvisiace s civilnou ochranou majú aj právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí síce priamo nevytvárajú ohrozenie, no majú povinnosti voči svojim vlastným zamestnancom a osobám, ktoré prevzali do starostlivosti.

Zjednodušene sa dá povedať, že každá obec a každý podnikateľský subjekt má povinnosti na úseku civilnej ochrany. Podľa ich charakteru, resp. charakteru ich činností môžu byť tieto povinnosti rozšírené.

Ako a s čím vieme pomôcť?


Dokážeme Vás odbremeniť od týchto povinností prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na úseku civilenej ochrany, oprávnenej na:

  • vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,
  • vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
  • vzdelávaciu činnosť na úseku civilenej ochrany.

Môžeme teda povedať, že budeme za Vás komunikovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, vypracujeme potrebnú dokumentáciu a plány civilnej ochrany, zabezpečíme vzdelávaciu činnnosť, vykonáme s Vami precvičenie plánu ochrany a postrážime všetky potrebné a súvisiace zmeny a aktualizácie.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám