TFA Slovensko 2008

Organizátor:
 1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica

v spolupráci s:

 1. Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
 2. Technickou univerzitou vo Zvolene – Ústavom telesnej výchovy a športu
 3. Hasičským združením Florián Banská Bystrica
 4. Europa Shopping Centrom Banská Bystrica
 5. Europa Bussines Centrom Banská Bystrica

Termín a miesto konania súťaže:

 1. 22. 05. 2008 (ŠTVRTOK)
 2. Europa Shopping Center a Europa Bussines Center, Na Troskách 25, B. Bystrica.

Štartovné:

 1. 500,- Sk / osoba (15,- € / osoba)

Prihlášky:

 1. do 20.05.2008, treba poslať elektronickou poštou prihlasovací formulár na adresu: rastopecnik@azet.sk, viac informácií o súťaží a ubytovaní na tel. čísle 0905/272591
 2. štartovná listina bude zverejnená na webovej stránke www.firecontrol.sk/-tfa , ktorá bude postupne dopĺňaná, tak ako sa budú prihlasovať jednotliví súťažiaci.
Ocenenia:
každý súťažiaci, ktorý absolvuje všetky disciplíny dostane účastnícky diplom a súťažiaci na 1. až 3. mieste v celkovom hodnotení (bez rozdielu kategórií) dostanú peňažné ceny:
 • miesto          10 000,- Sk     (300,- €)
 • miesto            6 000,- Sk     (200,- €)
 • miesto            3 000,- Sk     (100,- €)

Časový program:

21.05.2008

príchod súťažiacich a následné ubytovanie v Hoteli Dixon****Banská Bystrica
1 000,- Sk 1 noc/osobu (30,- €), lacnejší variant (Penzión SPAEZ, Zvolenská cesta 4, B. Bystrica – 400,- Sk 1 noc/osobu)

22.05.2008

 • Prezentácia (Europa SC) .......... 7.00 – 8.30 hod.
 • Prehliadka trate ....................... 8.30 – 8.50 hod.
 • Súťaž - TFA Slovakia ............... 9.00 – 17.00 hod.
 • Stravovanie (Europa SC) ......... 12.00 – 15.00 hod.
 • Vyhlásenie výsledkov ............. 18.00 – 18.30 hod.
 • Večerný raut (Hotel Dixon) ...... od 20.00 hod.

Kategórie:

 • ženy bez rozdielu veku,
 • muži     
 • M (18)             19 – 29 rokov
 • M (30)             30 – 34 rokov
 • M (35)             35 – 39 rokov
 • M (40)             40 – 44 rokov
 • M (45)             45 – 49 rokov
 • M (50)             50 rokov a viac.

Organizačný výbor:

 1. riaditeľ súťaže: plk. Pavel Pecník – riaditeľ OR HaZZ v Banskej Bystrici,
 2. technické zabezpečenie: pplk. Ing. Ján Záchenský CSc. – vedúci OPT OR HaZZ v Banskej Bystrici,
 3. hlavný rozhodca: PaedDr. Peter Polakovič, PhD. – vedúci Ústavu telesnej výchovy a športu na TU vo Zvolene.

Podmienky účasti a pravidlá súťaže:

 1. TFA – Toughest firefighter’s alive (najtvrdšie hasičské prežitie) je súťaž, ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaže sa môžu zúčastniť členovia dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov zo Slovenskej republiky, ale aj zahraničia. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do jednotlivých vekových kategórií mužov a jednej kategórie žien bez rozdielu veku.
 2. vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú vysokú pohybovú výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne zdatných hasičov.
 3. v prípade veľkého záujmu o účasť si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov (max. limit 60 účastníkov, z toho 30 profesionálnych a 10 dobrovoľných hasičov zo Slovenskej republiky a 20 profesionálnych alebo dobrovoľných hasičov zo zahraničia).
 4. za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá prihlasujúca organizácia, každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za úrazy vzniknuté počas súťaže zodpovedá vysielajúca organizácia !!!
 5. prípadné odrieknutie účasti prihláseného pretekára musí byť zrealizované najneskôr 24 hodín pred ukončením prezentácie t.j. najneskôr do 11. mája 2008 do 08.30 hod, na adresu: rastopecnik@azet.sk,   
Disciplíny:
 • 5 min. pred začatím 1. disciplíny musí pretekár byť na štarte, kde sa vykoná kontrolu výstroja
 • na každú disciplínu má súťažiaci 4 minútový časový limit a ďalšie 4 minúty na oddych (vrátane presunu na ďalšiu disciplínu)
 • výsledný čas tvorí súčet časov zo všetkých štyroch disciplín a prípadných penalizácií. Meranie času bude realizované pomocou elektronickej časomiery (KK Sporttiming).
 1. disciplína (Hadice)
 2. pretekár po štarte prebehne 10 m a pripojí hadicovými spojkami na čerpadlo dve hadice B ? 75 mm a následne po uchopení prúdnic, ich rozvinie na vzdialenosť
  80 m, kde prúdnice položí (ťahanie hadíc môže byť spolu, ale aj samostatne po jednej a prúdnice musia byť položené na zemi, za vyznačenou čiarou, celou ich časťou),
 3. po položení prúdnic sa pretekár otáča okolo kužeľa a následne zmotáva 2 hadice B ? 75 mm a odkladá ich do boxu vzdialeného 5 m (hadice musí zmotávať jednotlivo a aj jednotlivo ich odkladá do predeleného boxu, polospojky, ani časti hadíc nesmú prečnievať cez vonkajšiu časť boxu),
 4. po uložení hadíc, prebehne 5 m a dobieha do cieľa.
 5. disciplína (Prekážková dráha)
 6. po štarte pretekár prebehne 6 m a uchopí 6 kg vážiace hasičské kladivo a vykoná 100 úderov v tzv. Hammerboxe (50 úderov do jeho spodnej časti a 50 úderov do hornej časti Hammerboxu, vzdialenosť medzi hornou a spodnou časťou je
  900 mm),
 7. na pokyn rozhodcu, ktorý počíta údery položí kladivo a opúšťa priestor Hammerboxu. Následne po prekonaní dráhy 6 m uchopí kanister o hmotnosti 20 kg, s ktorým prekonáva 6 m dlhý tunel (rúra), otáča sa okolo kužeľa, ktorý je vzdialený 3 m a vracia sa späť tunelom, kanister odkladá na pôvodné vyznačené miesto (kanister nesmie byť mimo vyznačený priestor),
 8. presúva sa k stanovišťu s figurínou vo vzdialenosti 5 m, kde uchopí figurínu o celkovej hmotnosti 80 kg a prenáša ju ľubovoľným spôsobom na vzdialenosť
  60 m, figurínu položí na pôvodnú pozíciu do vyznačeného priestoru,
 9. následne prebehne 50 m a prekonáva 3 m vysokú bariéru, z ktorej zoskakuje do doskočiska a beží do cieľa 10 m (bariéru zdoláva za pomoci lana, alebo bez neho).
 10. disciplína (Veža)
 11. pretekár po štarte vo vzdialenosti 5 m uchopí dva viacdielne rebríky (drevený rebrík - dĺžka 4,6 m a hmotnosť 22 kg), ktoré postaví vo vzdialenosti 10 m do vyznačeného priestoru,
 12. následne uchopí dva kanistre o hmotnosti 2 x 20 kg a vynáša ich po schodišti (30 schodov o rozmere 320 x 1 400 mm) do vyznačeného priestoru. Potom prekonáva vzdialenosť 20 m a vystupuje po 4 schodoch na lešenie, kde za pomoci lana vyťahuje dve zmotané hadice B o hmotnosti 25 kg, ktoré musí premiestniť cez zábradlie na zem,
 13. znovu prekonáva vzdialenosť 20 m, potom uchopí kanistre, zostupuje po schodišti naspäť. Kanistre odkladá na pôvodné miesto (kanistre nesmú byť uložené mimo vyznačený priestor),
 14. následne sa premiestňuje na vzdialenosť 5 m k hasičskej striekačke, kde musí na prúdnicu naskrutkovať hubicu a dobehnúť do cieľa vzdialeného 10 m.
 15. disciplína (Schody)
 16. po štarte pretekár vybehne vnútorným núdzovým schodiskom, prekonáva 19-násť poschodí výškovej budovy „Europa Bussiness Center“.
Penalizácia:
 • súťažiaci rešpektujú nariadenia rozhodcov, ktorí dozerajú na dodržiavanie pravidiel súťaže pri prekonávaní prekážok a umiestnení technických prostriedkov na vyznačené miesta. Ak dôjde k porušeniu pravidiel nastáva penalizácia:
 • 5 sekúnd – zlé uloženie technických prostriedkov mimo vyznačený priestor
 • 5 minút – nedotiahnutie hadíc a iných prenášaných bremien, neprekonanie prekážky, čo sa ráta ako nesplnenie časového limitu určeného na plnenie disciplíny
 • diskvalifikácia – ak súťažiaci nenastúpi včas na plnenie ďalšej disciplíny, súťažiaci vzdá preteky z dôvodu zranenia, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, súťažiaci nevybehne do cieľa celej súťaže (19-te poschodie výškovej budovy)
 • ak sa stane, že pretekár, ktorý je penalizovaný dosiahne v celkovom súčte lepší čas, ako pretekár bez penalizácie, v celkovom umiestnení je nepenalizovaný súťažiaci pred penalizovaným.

Výstroj súťažiaceho:

 1. tričko s krátkym, respektíve dlhým rukávom, športová obuv a krátke respektíve dlhé športové nohavice,
 2. hasičský kabát a prilba
 3. dýchací prístroj (dodá organizátor a bude sa používať len v disciplínach 1,3,4, kde slúži ako záťaž)

Odvolacia komisia:

 • pri podaní protestu, alebo odvolaní sa, musí pretekár zložiť finančnú čiastku 500,-Sk v hotovosti hlavnému rozhodcovi súťaže. Odvolacia komisia posúdi opodstatnenie protestu. V prípade, že je protest uznaný, odvolacia komisia peňažný vklad vráti.
Organizačný výbor TFA Slovakia
Banská Bystrica 2008

Popis súťaže - TFA Slovakia 2008 Banská Bystrica

Dňa 22.5.2008 usporiadali banskobystrický hasiči podujatie pod názvom Deň hasičov v Europe. Počas tohto podujatia sa po prvý krát na Slovensku uskutočnila medzinárodná súťaž dobrovoľných a profesionálnych hasičov Toughest firefighter`s alive – Najtvrdšie hasičské prežitie.
Súťaže TFA Slovakia sa zúčastnili hasiči - záchranári zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska. Záštitu nad týmto podujatím prevzal podpredseda vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák a primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor. Súťaž slávnostné otvoril primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor. Okrem primátora privítal súťažiacich a divákov predseda organizačného výboru plk. Pavel Pecník a hlavný sponzor Ing. Peter Valach. Po krátkej prehliadke trate a predstavení jednotlivých disciplín PaedDr. Petrom Polakovičom sa na štart postavil autor myšlienky organizovania takéhoto podujatia práve v Banskej Bystrici Ing. Rastislav Pecník. Postupne každých 8 minút odštartovalo 50 súťažiacich z piatich krajín, ktorý v štyroch disciplínach prekonávali nástrahy jednotlivých tratí. Prvé tri disciplíny (hadice, prekážková dráha a veža) sa uskutočnili v parkovacej zóne Europa Shopping Center. Prvá z disciplín pozostávala z rozvinutia 8 ks hadíc "B" na dĺžku 80 metrov a potom v zmotávaní dvoch hadíc "B" do kotúča. V druhej disciplíne súťažiaci zápasil s 6 kg kladivom, ktorým 100 krát udieral do tkz. Hamerboxu, ďalej prenášal 80 kg figurínu na vzdialenosť 60 metrov a prekonával aj za pomoci lana 3 metre vysokú bariéru. V tretej disciplíne súťažiaci opieral hasičské rebríky na vyznačený priestor, vynášal a vyťahoval bremená na vežu. Finálna (štvrtá) disciplína prebiehala vo výškovej budove Europa Business Center. Pri tejto disciplíne si každý súťažiaci siahol na dno svojich síl, nakoľko vybiehal na 19-te poschodie (380 schodov) najvyššej budovy v Banskej Bystrici. Nad dodržiavaním pravidiel a časových limitov dozerali rozhodcovia (príslušníci KR HaZZ). Meranie času na jednotlivých disciplínach bolo realizované pomocou elektronickej časomiery (KK-Sporttiming). Súťažilo sa vo vekových kategóriách M18, M30, M35, M40 a M45, pričom najmladší účastník bol 20-ročný Pavol Faix z DHZ Gerlachov a najstarší účastník bol 50-ročný Vasil Kubík z OR HaZZ Brezno. Najlepšie sa s nástrahami všetkých disciplín popasoval domáci reprezentant a hlavný favorit Ing. Rastislav Pecník z OR HaZZ v Banskej Bystrici pred Tomášom Zemanom z HZS hl. m. Prahy a Marekom Slivkom z OR HaZZ Michalovce.
Celé podujatie prebehlo za pekného počasia a veľkej diváckej kulisy. Na záver podujatia sa poveternostné podmienky zmenili, čo ovplyvnilo výsledné časy štartujúcich. Jedna zo sprievodných akcií prebiehala v multikine Europa Cinemas, kde si návštevníci mohli pozrieť dokument o činnosti banskobystrických hasičov pri zásahovej činnosti. O moderovanie celého podujatia sa postaral Peter „Šarkan“ Novák.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v priestoroch Europa Shopping Center za prítomnosti viceprimátora Róberta Kazíka, hlavného sponzora a organizačného výboru. Na záver sa predstavila skupina Polemic, ktorá bola vynikajúcou bodkou za týmto podujatím. Samozrejme súťažiaci a organizátori sa presunuli na záverečné spoločenské stretnutie do hotela Dixon, kde bolo pripravené pohostenie a o program sa postarala ľudová hudba pod vedením Jána Kulfasa.
Organizátorom tohto podujatia bolo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Technickou univerzitou vo Zvolene – Ústavom telesnej výchovy a športu, Hasičským združením Florián Banská Bystrica, Europa Shopping Center Banská Bystrica a Europa Business Center Banská Bystrica.
Organizátori ďakujú touto cestou sponzorom podujatia: VAV Invest s.r.o. Banská Bystrica, Stražan s.r.o. Bratislava, JaGa s.r.o. Bratislava, DELTA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, Miromax s.r.o. Banská Bystrica, FIREcontrol Bratislava-Trnava, Prometeus SL s.r.o. Stará Ľubovňa, Harmanec Kuvert s.r.o. Brezno, Pyroboss s.r.o. Banská Bystrica, TIMUS SAFETY s.r.o. Banská Bystrica, ESEA SK s.r.o. Banská Bystrica a Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.. Poďakovanie patrí aj Europa Shopping Center Banská Bystrica a Europa Business Center Banská Bystrica za umožnenie usporiadať podujatie na takom lukratívnom mieste a zároveň aj mestu Banská Bystrica, multikinu Europa Cinemas, Europa Fitness Clubu a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu pri realizácii tohto podujatia.
Poďakovanie patrí aj Slovenskému Červenému krížu v Banskej Bystrici, Krajskému a Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Banskej Bystrici, spoločnosti Havaria Trans v Banskej Bystrici a Závodnému hasičskému útvaru Chemiepark z rakúskeho Linzu za pomoc pri realizácii ukážok z činnosti Hasičského a záchranného zboru a spolupracujúcich zložiek.
Na záver my dovoľte poďakovať všetkým hasičom, ktorý pomohli organizačne zabezpečiť toto podujatie a zároveň my dovoľte vyjadriť presvedčenie, že sa podarí zorganizovať podobné podujatie aj v budúcom roku a už teraz sa teším a srdečne pozývam všetkých priaznivcov hasičských súťaží.
riaditeľ súťaže - plk. Pavel Pecník
riaditeľ OR HaZZ v Banskej Bystrici

Z tlače:


Dokumenty na stiahnutie:


Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám